Сертификат сапы

by:

Инфекции

Жариялан?ан материалды? жеке номері: 15934

Садуа?асова Забира Мархан?ызы,

«№22 жалпы орта мектеп»

коммуналды? мемлекеттік мекемесіні?

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі.

Білімділік ма?саты: Дулат а?ынны? ?мірі жайында м?лімет беру, ?ле? мазм?нын

ашу,теориялы? талдау жасау.

дамыту, танымын ке?ейту.

Саба?ты? ?дісі: т?сіндірмелі ?дісі, с?ра?-жауап ?дісі

Саба?ты? т?рі: аралас саба?

Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та

С?лемдесу, сынып тазалы?ына м?н беру, о?ушыларды т?гелдеу, саба??а назарын аудару

ІІ. ?й тапсырмасын с?рау

«Жыл?ы – малды? т?ресі» та?ырыбында ша?ын шы?арма жазу, сурет салу, жырдан ?зінді жаттау

І. М??алімні? кіріспе с?зі. ХІХ ?асыр І жартысына шолу.

?аза? ?дебиетіні? аса бір с?белі кезе?деріні? бірі ХІХ ?асыр мен ХХ ?асырды? бас кезі 1731 жылы Кіші ж?з ?аза?тары ?білхайыр ханны? бастауымен орыс патшасына ант беріп ба?ын?ан кезі болатын.Орта ж?з ?аза?тары Абылай хан да орыстар?а ?осылады. Ресей патшасы отарлау саясатын біртіндеп ж?ргізеді.

— ?аза? даласына ?скери бекіністер салады.

— Ресейді? т?кпір – т?кпірінен шаруаларын к?шіріп ?келіп, ?аза?ты? суармалы жерлерін тартып алады.

— ?амалдар орната бастады.

— Жергілікті халы?тан заттай, а?шалай салы?тар жинап отырды.

Осындай ?рекетпен орыстар ?аза? байларын билікке таластырып, ел ішінде жер дауы, жесір дауы, тонау, ?тірік айту сия?ты жа?дайлар етек алып кетті. Осындай ?ділетсіздікті к?рген а?ындар ?з ?ле?дерінде орыстарды? озбырлы?ын сынады. Сонды?тан сол кезе?дерді? а?ындарын зар заман а?ындары деп ата?ан. Соларды? ішінде ?дебиеттен ойып орын алатын а?ын — Дулат Бабатай?лы.

Дулат а?ын 1802 жылы ?азіргі Шы?ыс ?аза?стан облысыны? Аяг?з ауданында туыл?ан. Ал?аш?ы білімін ?зге а?ындардай ауыл молдасынан алады. ?нер жолына ерте т?скен а?ын Сарыар?ада?ы е? ата?ты а?ындарды? ?атарына ?осылады. Кезінде талай а?ын ба?а берген Дулат?а мына мен ?дебиетші ретінде ба?а берсем б?л да к?птік етпес:

Шынды?ты бетке айт?ан ерлер бол?ан талай,

Оларды? есімін атамаса? ?рине болар ?алай?

Жыршыларды? ?атарында за??ар,биік бол?ан

Есімі елге белгілі а?ын, жыршы Дулат Бабатай

Шы?армалары ??нды еді саф алтындай.

Тарихта та?бадай бол?ан барша ?ле?дері

Болар мына жас ?рпа??а бойт?мардай!

Ендеше, Дулат шы?армалары бір т?бе. «Еспембет» дастаны, 1880 жылы шы??ан «?сиетнама» деген атпен ?ле?дер жина?ына «Бара? т?реге» , «Тегімді мені? с?раса?», «Сары шымшы?», «Ешенге», «?ара ?ар?а», «Айтпасымды айт?ызды?», «Аяг?з, ?айда барасы??», «А?жайлау мен Санды?тас», «О, А?тан жас, А?тан жас» ?ле?дері енген.Сол мазм?н мен ма?ына?а толы ?ле?деріні? бірі – «О,А?тан жас, А?тан жас» ?ле?і

Ел ша?ына ере алмай,

Сол бойы кетер ме екенсі?.

ІІ. О?улы?пен ж?мыс.

О?ушылар?а м?нерлеп о?ытамын.

1.А?тан жас деген кім?

2.А?ын А?тан жас?а ?андай ?міт артады?

3.?алай ойлайсы?дар а?ын ?міті а?тала ма?

(жетеді) ?лкен ер ?ор?аны болар азамат болу

?й?ас т?рі Буын саны Поэтикасы, я?ни тілі ?ле?ні? та?ырыбы А?ын лексикасы

Кезекті ?й?ас, ш?быртпалы ?й?ас Жеті – сегіз, то?ыз буынды аралас келетін ?ле?дер Риторикалы? с?ра?, ассонанс Жетім бала жайлы ?ару-жара?, к?не мата, жер атаулары

А?тамберді «К?мбір-к?мбір кісінетіп» ?ле?імен салыстыру

К?мбір – к?мбір кісінетіп

К?ре?ді мінер ме екенсі?.

Махамбет «Ереуіл ат?а ер салмай» ?ле?імен салыстыру

Ереуіл ат?а ер салмай,

Егеулі найза ?ол?а алмай

Е?ку-е?ку жер шалмай

Ерлерді? ісі бітер ме.

«О,А?тан жас, А?тан жас» ?ле?і

Бадана к?з, то?ыз тор

С?з тіркестері: Т?тінін ?збей о? ат?ан, бса?асын борлат?ан, керегесін торлат?ан, тегеріші манаттан.

Жапан?а біткен жапыра?

Жамылса? то?ар ма екенсі??

Жаз?ы шы??ан б?лдірген.

. Сырты ?ырлы, ж?зі алмас,

Сапы асынар ма екенсі??

О?ушылардан Жыл?ы малыны? жас ша?ына ?арай саралауын с?рау

О?ушылардан жыл?ы малына арнал?ан ма?ал – м?телдерді с?рау

1.Ат ая?ынан семірер,

Адам ??ла?ынан семірер

2.Ар?ыма?та арты? ет болмайды.

3.Ат жа?сысын ма?та,

Адам жа?сысын жа?та

?аза? жырларында?ы батырлар?а серік бол?ан т?лпарлар жайлы с?рау

Ер Т?стік — Шал??йры?

Ер Тар?ын — Тарлан

?обыланды батыр — Тайбурыл

Арманым мені? ас?а?, за??ар биік а?са?ан,

О?ан жету жолында еш?ашанда тайсалман.

«Болар бала алыс?а ?арар» деген даналы?

Елімні? жанашыры, болармын бір майталман!

Арманым – ?стаз болу, білім беру,

Ш?кірт бойына ізгілік д?нін себу.

Арманым к?п ?рине мына менде

Адал жан боп еліме ?ызмет ету.

Армансыз адам б?л ?мірде болмайды,

?анатсыз ??с та,сір?, біра? о?байды.

?ызмет ету- ізгі борыш, бір міндет

Адал жандар бірін –бірі ?олдайды.

Саба??а белсене ?атыс?ан о?ушыларды ба?алаймын.

tarbie.org

Жариялан?ан материалды? жеке номері: 18376

?.Кеме?геров атында?ы жалпы орта білім беру мектебі

«Ер ?аруы – бес ?ару» атты танымды? са?ат ж?не к?рме

Жо?ары санатты м??алім, 21 жыл е?бек ?тілі

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі

Б?л танымды? са?атта ?аза? тілінде кездесетін «бес ?аруын асын?ан» фразеологиялы? тіркесіні? астарлы ма?ынасына ?арай оны? халы? фольклорында?ы эпосты? жырларда?ы ?олданысына т?сініктер берілген. Тарихи деректерге с?йене отырып, батырлар жырында жиі кездесетін б?л тіркесті? м?н-ма?ынасын ашу?а ?мтылыс жасалынады. К?шпелі халы? арасында?ы ?скери ??рылым, сол кездегі жауынгерлерді? пайдалан?ан ?арулары жайлы ты? деректер келтірілген. ?те ерте заманда?ы ?скери ??рал-саймандар туралы жазба деректерге с?йеніп, оны? б?гінгі таным-т?сініктегі к?рінісін ар?ау етеді.

Ал викториналы? с?ра?тар б?лімінде ?рбір ??рал –саймандарды? атауыны? шы?уы мен ?олданылуын о?ушыларды? жан – жа?ты ме?герулерін танытса, со?ында к?рмеге дайында?ан заттарын ?ор?ау ар?ылы білімдерін жина?тайды.? логикалы? ойлау ?абілеттерін, ?ол е?бек икемдерін дамыту.

Міндеттері: 1. О?ушылар?а отанды? тарих туралы жан – жа?ты т?сінік беру.

2.Балаларды? бойында?ы патриотты? сезімдерін дамыту.

3. Е?бек ??ралдарымен ж?мыс жасай отыра, ептілікке , жина?ылы??а ?йрету.

4. ?зіні? ?олдан жаса?ан е?бегін сыныптастары алдында ?ор?ай білуге ?йрету.

Ба?ыты: азаматты? – патриотты?.

Барысы: І. Ой ша?ыру:

— Батыр деп бір кімдерді атаймыз? Ерлік жаса?ан, елін, жерін сырт?ы жаудан ?ор?а?ан ер ж?рек батырларды айтамыз. ?абанбай, Б?генбай, Наурызбай, Алпамыс, ?обыланды, Амангелді, Исатай, Махамбет деген к?птеген батырларымыз бар.

??кей батыр жиылып,

Абылай салды жарлы?ты.

?ш ж?зді? басын ?ос?ан Абылай хан – ?абанбай, Б?генбай, Наурызбай батырларды? ерлігіне с?йенген. ?аза? батырлары атты ?ле?ді жаз?ан Б??ар Жырау атамыз Абылай ханны? ке?есшісі, а?ылшысы бол?ан.

Батырларды? ?арулануын білдіретін “бес ?аруын асынды”, “бес ?аруы бойында”, “бес ?аруын сайлан?ан” деген с?з тіркестері тілімізде, ауыз ?дебиетінде жиі ?олданылады. ?аза?тарда “ер ?аруы – бес ?ару” деген ма?ал с?з де бар. Біра? б?л бір ауыз с?зді? астарында не ма?ына жат?аны б?л к?ндері к?пшілікке т?сініксіз. “Ер ?аруы деген не?” Оларды? саны неге бесеу? Оларды? ?андай ерекшеліктері бар?

?аза? тілінде адам?а ?атысты ?олданылатын “ер” с?зіні? екі т?рлі ма?ынасы бар: а) жалпы еркек жынысты адам; ?) батыр, ?а?арман, ер ж?рек, жауынгер кісі. К?не т?ркі тіліндегі руникалы? жазба ескерткіштерінде, ХІ? ?асырда?ы т?ркі тілдерінде де “ер, ерен” с?зі батыр, жауынгер деген ма?ынаны білдірді [1].

?аза?ты? эпосты? ?а?армандары Ер ?осай, Ер Тар?ын есімдерінде “ер” с?зі, ?обыланды батыр, Алпамыс батыр есімдеріндегі сия?ты, “батыр” с?зіні? синонимі ретінде ?олданыл?ан. Т?ркі тілдерінде “батыр” (“баатыр”/ “батур”/“ба?адур”) с?зі ?олданыс?а кейін еніп, к?неден келе жат?ан “ер”, “алып с?здерін ауыстырды”. Ал “?ару” – со?ыста ?олданылатын жауынгерлерді? шабуыл ??ралыны? атауы. Со?ыс?а, ?скери іске ?атысты осы екі атау ?осылып, “ер ?аруы” деген с?з тіркесі, халы?ты? ?скери термин ретінде, жай ?ару емес, со?ыс ?аруы, жауынгерді? со?ыста ?олданатын жеке ?аруы (?ылыш, айбалта, найза, т.б.) деген ??ымды білдіреді. Б?л с?з тіркесінде ер ?аруыны? басты екі ерекшелігі к?рініс тап?ан. Бірінші – жалпы еркек адам емес, тек жауынгер, ?скери адам ?ана ?стайтын ??рал екендігі, екінші – к?нделікті т?рмыста емес, тек со?ыс?а ?олданатын ??рал екендігі. Осы к?ндері ?дебиет, баспас?з беттерінде ?р т?рлі авторлар “бес ?ару?а” бірнеше ??ралдарды, сада?, найза, мылты?, айбалта, ?анжар, шо?пар, пыша?, ?амшы, т.б. жат?ызып ж?р. Енді осы атал?ан ??ралдарды? б?рі де жо?арыда аны?тал?ан екі ерекшелікке с?йкес келе бере ме екен, со?ан тере?ірек ??іліп к?релік.

?амшыны батырлар ?ана емес, ат?а мінген ?р адам (?йел, еркек, жас, к?рі) ж?не мал ба??андарды? б?рі ?стан?ан. ?амшыны, ?детте, малды ж?не ??л иеленуші ?о?амда мал санатында есептелген ??ралдарды ?ру ?шін пайдаланды. ?аза?тарда да, бас?а халы?тарда да ?ылмыс жаса?ан адам?а ?амшымен д?ре со?ылатын. Сонды?тан к?шпелі халы?тарда, оны? ішінде ?аза?тарда да біреуге ?амшы ж?мсау оны мал?а, ??л?а немесе ?ылмыскерге те?еумен бірдей болды. ?амшыны ??л?а, ?ылмыскерлерге ж?мсалатын ??рал ретінде т?сіну орта ?асырлы? жазба деректерде айтылады. Шай?ы Балхи ?зінен а?ыл-ке?ес с?ра?ан Халиф ар- Рашид?а былай дейді: «м?сылмандарды? ?міршісі ол Алла та?ала са?ан халы?ты ?ділеттілікте ?стап отыру ?шін ?ш зат берді: байлы?, семсер ж?не ?амшы. Байлы?пен сен кедейлікке тос?ауыл ?оюуы? керек. Семсермен сен халы?ты езушілерді ??рту?а міндеттісі?, ал к?нахарларды ?амшымен жазалауы? тиіс».

К?не грек тарихшысы Геродот жазып кеткен скифтерді? ертедегі бір а?ызында да осы туралы айтыл?ан. Елу жыл бойы жоры?та ж?рген скиф жауынгерлері еліне ?айтып келе жатады. ?за? жылдар бойы ерлерінен хабар болма?ан ?йелдері ?здеріні? со?ыр ??лдарымен т?рып, олардан бала туады. Скиф жауынгерлері елді? шетіне жеткенде ??лдан ту?ан, есейген ?лдар оларды елге жібермей, со?ыса бастайды. ?за? ай?асып скифтер оларды же?е алмайтын бол?ан со?, ай?асты то?татып, ?зара ке?ес ??рады. Сонда бір а?ылг?й ?арт жауынгер мынандай ке?ес берген екен: Ей, скиф жауынгерлері, осы біз не істеп ж?рміз, Біз ?з ??лдарымызбен со?ысып ж?рміз, біз ?арумен со?ыс?ан со?, олар ?здерін бізге те? санап, азат адам санап ж?р, сонды?тан же?іліс бермейді. Біз найза, жара?тарымызды тастап, олар?а ?амшы алып шы?айы?. Егер бізді? ?ару орнына ?амшы алып шы??анымызды к?рсе, оларды? ?здеріні? ??л екені естеріне т?сіп, оны мойындап, ?арсыласу?а шамасы жетпейді [2].

Скифтер б?л ке?есті ма??л к?ріп, ??лдар?а ?амшы алып шы?ады. ?амшыны к?рген ??лдар сескеніп ай?ас туралы ?мытып, ?аша ж?нелген екен. Міне б?л а?ызда скифтер ?амшыны жауынгерлік ?ару емес, ??лды ба?ындыратын ??рал ретінде пайдалан?аны ж?нінде аны? айтыл?ан, оны? осы м?ні ??лдан ту?ан ?лдар?а ?здеріні? ??л екенін есіне т?сірді. К?шпелі халы?ты? жауынгерлік этикасын д?рыс т?сінбегендіктен, Ресей ?алымы А.П.Бородовский б?л а?ыз?а с?йеніп, скифтер ?амшыны со?ыс ??ралы ретінде ?олдан?ан деп теріс т?жырым жасайды [3].

Біра? ?зі аналог ретінде Ертедегі Спартада да ??лдар к?терілісін спарталы?тар жауынгерлік ?арумен емес, ?амшымен бас?анын, я?ни ??лдар?а ?ару емес ?амшы ?олдан?анын мысал ?ылып келтіреді. Д?ст?рлі ?о?амда затты ?олдан?анда оны? символды? м?ні ескеріліп отырады. Жауынгер скифтер мен спарталы?тар ?шін ??лдарды ?здеріне те?еп, олармен ?ару алып со?ысуы ?аншалы?ты м?мкін емес болса, ?здеріне те?, азат ?скери адам?а ?амшы ж?мсау соншалы?ты м?мкін емес. ?аза?тарда да ?амшы ?скери ?ару?а жатпайтынын 19- ?асырда Ш. У?лиханов та жазып кеткен [4].

Шы?ыс бейнелеу ?нерінде де ай?ас кезінде ?амшы ?олдан?ан жауынгерлер бейнесі кездеспейді. ?рине, адам ?зін-?зі ?ор?ауда немесе кісі ?лтіруде т?рмысты? затты да, егіншіні?, малшыны? ??ралдарын да, тасты да, пайдалана беруі м?мкін, біра? ?р к?сіби істі кездейсо? зат емес, тек к?сіби ??рал ?ана сипаттайтынын ескерсек, малшы ??ралы – ?амшыны ер ?аруына жат?ызу ?ателік.

Барлы? т?ркі халы?тарыны? ?а?арманды? эпостарында со?ыс кезінде батырларды? жекпе-жек ай?астары 5 ?ару т?рімен сайысу – сада? ату (1), найзаласу (2), ?ылыштасу (3), балталасу (4) мен шо?парласу (5) т?рінде ?ткен. Ертедегі ?лы жиын тойларда да осы ?ару т?рлерінен батырларды? сайысы бол?ан. ?ару т?ріні? жауынгерлік жекпе–жек сайысын ?ткізу м?мкіншілігі – ер ?аруыны? ?шінші ерекшелігі болып табылады.

Осы уа?ыт?а дейін к?шпелі халы?тарды? ?скери ?йымыны? ??рылымын сипатта?анда, негізінен ?скерді? онды? ж?йемен б?лінуі ?ана айтылады. Б?л — ?скери ??рылымны? к?лемдік сипаты ?ана, я?ни санды? к?рсеткіші ?ана. ?азіргі заманда?ыдай, б?рын?ы кездерде де к?шпелі халы?тарды? ?скеріні? ??рамы ?ару т?ріне ?арай б?лінген. ?р ?аруды жете ме?герген жауынгерлерден арнайы сада?шылар, найзашылар, ?ылышкерлер, айбалташылар, шо?паршылардан т?ратын ?скери б?ліктер, ?осындар ??рыл?ан. Мысалы, “Манас” жырында ?ыр?ыз, ?аза? ж?не бас?а т?ркілерден ??рал?ан жетпіс мы? ?скерді? ??рамында 20 мы? сакда?шылар ?осыны, 30 мы? мылты?шылар ?осыны, 5 мы? г?рзішілер ?осыны, 5 мы? найзагерлер ?осыны ж?не 10 мы? ?ылышкерлер ?осыны бол?аны айтылады [5].

Т?ркі халы?тарыны? бас?а да жырларында м?ндай деректер кездеседі. ?скерді б?лай ?ару т?ріне ?арай б?лу ?аза?тарда да бол?анын тарихи жырлар деректері д?лелдейді [6].

Жазба деректерде Абылай, Кенесары ?скерлерінде де осындай ?ару т?ріне с?йкес б?лінген топтар бол?аны к?рсетіледі. ?рине, ?р ?скер б?ліктеріні? жауынгерлері бір ?ана ?ару т?рін ?стап ж?рген жо?, мергендер ?олына найза, ?ылыш ?стаса, найзагерлерді? белінде ?ылышы, сада?ы болды т.с.с. Ал бірнеше ?аруды ме?герген, бесаспап батырлардан ауыр ?арулан?ан арнаулы б?ліктер ??рал?ан. ?ару т?ріні? ?скер ??рамын аны?тауы–ер ?аруыны? т?ртінші ерекшелігі. ?скери б?ліктерді? ?ару т?ріне ?арай б?лінуі ?скери ??рылымны? сапалы? сипаты, ал б?л сипат оны? ?скери – техникалы? де?гейін аны?тайтын к?рсеткіші болып табылады.

К?шпелілерді? со?ыс ?нерінде батырларды? жекпе – жегі ?ана емес, б?кіл ?скерді? ашы? майданда?ы ай?асы, оны? тактикасы осы жауынгерлік ?ару т?рін ?олдану?а ?атысты ??рылды. ?рыс алыс ?ашы?ты?тан сада?пен атысудан басталып, адамдары шы?ын?а ?шыра?ан жау ?скерімен жа?ын ?ашы?ты?та бетпе – бет ай?аста найзаласумен жал?асты, одан ?рі ?арай ?оян-?олты? шай?аста ?ылышпен шабысу, айбалта, шо?пар сілтеу секілді т?сілдерге к?шетін. К?шті? тепе–те?дігі б?зыл?ан жа?дайда, ?аша ?рыс салып, ?айтадан шауып келе жатып арт?а ?арай сада? ату?а к?шіп, жаудан айласын асыру?а тырысатын. Б?л ?скери тактика барлы? т?ркі-мон?ол халы?тарына орта? ?діс болды.

Со?ыста ?олбасшылар ?скери тактиканы ойластыр?анда бес ?ару т?рін ай?аста ?олдану м?мкіншілігін ескеріп, ?рыс салу ?дісі со?ан негізделген. “?мір Темір аманаты” атты орта?асырлы? жазба ескерткіште былай делінеді: “Жа?сы ?олбасшы, жау ?скер басыларыны? санын біліп, о?ан ?зінікін ?арсы ?оюы тиіс, ол ?ай ?арумен ?арулан?ан жауынгерлерді, олар сада?керлер, найзагерлер немесе семсермен ?арулан?андар бола ма, ай?асты? басына кімді ?оятынын жа?сылап ойластыруы керек” [7].

?скери тактика?а негіз болу – ер ?аруыны? бесінші ерекшелігі. Сонымен, жекпе-жек ?ткізетін, ?скери б?ліктер ??ратын, ?скери тактиканы аны?тайтын ?аруларды? ішінде де ?анжар мен ?амшы жо?.

Со?ыс ?аруыны? та?ы бір ерекшелігі, б?л – алтыншы ерекшелік, — ер ?аруы ретінде олармен жо?ары д?режелі ?скери лауазымдарды белгілеу, ?р т?рлі символды? ма?ынада ?олдану. ?деби ескерткіштерге ж?не алуан т?рлі ?нер ж?дігерлеріне с?йенсек б?л д?ст?рді? барлы? елдерді? тарихында бол?анын бай?аймыз. Т?рік с?лтандары та??а отыр?анда, ?аза? хандарын а? кигізге к?тергенде оларды? белдеріне ?ылыш байланатын. Еуропада рыцарь д?режесін ал?андар?а корольге семсер та??ан, Шы??ысханны? кешітендері (жеке ?ланы) “?ылыш ?стаушылар” деп атал?ан, о?ыздарда жа? ханды?ты? белгісі болды. Т?рік с?лтандарыны? жеке ?ландарыны? (гвардиясыны?) арнаулы б?лігі (сола?тар) белгі ретінде жа? пен жебе ?стап ж?рген. Шы?ыс шахтары, хандарыны? “?зенгішілеріні?” (?зе?гі а?асы), орыс патшаларыны? жеке к?зетшілері “рындаларды?” лауазым белгісі – айбалта. Шо?пар – казак атамандарыны?, поляк гетмандарыны? лауазым белгісі. Иран, т?рік ?олбасылары да, д?реже белгісі ретінде, шо?пар ?стайтын. Байра?, шаша? та?ыл?ан найза – к?п халы?тарда ?скербасылы? белгі. М?нда да ?скери д?реже белгісі ретінде ?олданыл?ан ?арулар бесеу екенін к?реміз: семсер (?ылыш), найза, айбалта, шо?пар ж?не сада?. ?скери д?режені бейнелейтін ?аруларды? ішінде де ?анжар жо?. К?шпелі халы?тарды? ?р замандарда?ы ?анжарлары семсер, сапы, ?ылыштарды? формасын тура ?айталайды, я?ни сол ?аруларды? т?рмыста ?олдану?а арнал?ан кішірейтілген ?лгісі. ?анжарда (кездікті, пыша?ты) к?нделікті т?рмыста хан да, ?ара да, батыр да, малшы да, ер де, ?йел де, бала да пайдалан?ан. ?анжарды к?біне к?нделікті ?мірде, серуенде, ?йде т.б. жа?дайларда та??анын к?реміз.

“Ер ?аруыны?” саныны? бесеу болып ?алыптасуы оларды? ай?аста бірін-бірі ауыстыра алмайтын тек ?зіндік жеке ?ызметіні? болуына байланысты. Со?ыс ?аруларыны? негізгі ж?мсалу т?сілі бес т?рлі болып ?алыптас?ан. Олар: ату (сада?), кесу (?ылыш), т?йреу (найза), шабу (балта), со?у (шо?пар). “?ылыш м?раты — кесу” деген ?аза? ма?алында ?ылышты? негізгі функциясы аны? айтыл?ан. Бас?а ?арулар осы бесеуіні? вариациалануы, т?рленуі ?ана. Осы бес ер ?аруыны? ?р т?ріне негізгі функциясымен бірге ?осымша функциясы беріледі, мысалы, кесу ?аруына т?йреу-шабу м?мкіншілігі, шабу ?аруына ?осымша кесу-т?йреу-со?у ?асиеті, со?у ?аруына т?йреу м?мкіншілігі ?осылады. Алайда б?л ?осымша ?асиеттер ?аруды? негізгі ж?мсау т?сілін ?згертпейді, біра? ?андай ?осымша ?асиеттері ?осыл?аны немесе ?ай ?асиеті к?шейтілгеніне байланысты ?р ?ару т?ріні? бірнеше жа?а типтері мен ?лгілері пайда болады. Б?л толы?тырулар ?р ?аруды? т?рлі н?с?аларыны? сырт?ы формасына ?згерістер енгізеді. Со?ыс ?аруыны? ?зіндік ж?мсау т?сілмен айшы?талынуы – ер ?аруыны? жетінші ерекшелігі.

Сонымен, “ер ?аруы – бес ?ару?а” мынадай аны?тама беруге болады. “Ер ?аруына” мынадай басты ерекшеліктерге сай келетін:

а) ?зіндік ж?мсау т?сілі бар;

б) жауынгерлер ?ана ?стайтын;

в) со?ыс?а ?ана ?олданылатын;

г) жауынгерлік жекпе-жек сайысын ?ткізуге болатын;

д) ?скер б?ліктерін ??ру?а негіз болатын;

ж) ?скери тактиканы аны?тайтын;

и) ?скери ?ару ретінде т?рлі жо?ар?ы д?режелі ?скери лауазымды белгілейтін жауынгерлік ?аруды? негізгі бес категориясы – ату ?аруы (сада?, о?), т?йреу ?аруы (найза, с??гі), кесу ?аруы (?ылыш семсер, сапы), со?у ?аруы (шо?пар, г?рзі), шабу ?аруы (балта, айбалта, ша?ан) жатады.

Б?дан “ер ?аруы – бес ?ару” с?здеріні? астарында к?шпелі халы?тарда ертеден ?алыптас?ан, к?шпелілерді? жауынгерлік ?аруды ж?йелеуді? ?зіндік ж?йесі жат?анын к?руге болады. Тілдік деректерді, ауыз ?дебиеті материалдарын талдау ?аза?тарды? (жалпы к?шпелі т?рік халы?тарыны? деуге болады) ?аруды классификациялауды? б?л ж?йесін толы? ?алпына келтіруге м?мкіндік береді.

ІІІ. « Батырды? батырлы?ын ?аруынан таны» тарауы бойынша ?рбір ?аруды? жасалу жолдарына то?талып, т?сінік беру.

?аза?ты? а?ыз-дастандарында жауынгерлер ?ауымы ?кілдері я?ни, батырлар ?олдан?ан бес т?рлі ?ару туралы жиі с?з болады. ?аза?та «Ер ?аруы – бес ?ару» деген даналы? бар. ?ару-жара?ты? бес т?рге топтастырылуы оны? ?асиеттеріне байланысты. Жауына к?йрете со??ы беретін ?ару-жара?ты? ?р ?айсысыны? ?зіндік ?айталанбас ?асиеттері бар. Осы ?асиеттеріне ?арай ер ?аруы: ату, кесу, шабу, т?йреу ж?не со?у ?аруы деп бес т?рге б?лінген. ?р топ іштей бірнеше т?рге жіктеледі.

Т?ркілерді? негізгі ?аруыны? бірі – жа? деп атал?ан. Ол а?аш, с?йек, м?йіз, ?айы? ?абы?ы (тоз), сі?ір мен был?ары сынды материалдардан жасалады. Ол бірнеше б?ліктен т?рады. Т?ркілер жебені пайдаланатын ма?саты мен ?шына ?арап бірнеше т?рге б?лген. ?шы жалпа? екі айыр болып келетін жебе «?озы жауырын» деп аталады. Ол жара?атты тере?ірек салу?а арнал?ан. Ал, сауыт б?зу?а арнал?ан ?шкір, ?ш-т?рт ?ырлы жебе «сауыт б?зар» немесе «к?бе б?зар» деп атал?ан. Т?ркілер жебені? ?шын темірден, с?йек, м?йіз бен а?аштан да жаса?ан. Адамды аттан ??латып т?сіру ?шін немесе а??а шы??анда т?ркілер ?шы цилиндр т?різдес а?аштан жасал?ан «до?ал о?ты» пайдалан?ан. Ал, со?ыс кезінде дыбыстап белгі беру ?шін «ыс?ыры?» о?тар ?олданыл?ан. Ал, сада?ты? о?ы салынатын ?апты ?орамса десе, жа?ты салатын ?орапшаны «сада?» деп ата?ан. Міне, ерте заманда ?аза?тарды? ?кери ?ару-жара?ы осындай атаулар?а ие бол?ан.

Кейінірек ?аза?тар жа?ты? орнына мылты? пайдалана бастады. Ертедегі бабаларымыз білтелі мылты?, бытыралы, ш?ріппелі мылты?тар пайдалан?ан.

Т?ркілер жауынгерлері кесу ?аруыны?: семсер, ?ылыш ж?не сапы деген ?ш т?рін ?олдан?ан. Т?ркілер ?ылыштары басыны? ?ай?ылы?ына, пішініне ?арай, сабыны? ж?не балда?ыны? пішініне орай бірнеше т?рге б?лінеді. Мысалы «наркескен». Оны? ?ай?ылы?ы бірден ал?ымынан басталады, сонды?тан кесу к?ші жо?ары бол?ан. Асыл ?ылышты? ерекше т?рін ?аза?тар да ?зге т?ркі халы?тары секілді «з?лпы?ар» деп ата?ан. З?лпы?ар (арабша Зу – л фикар – «жасын» деген с?з) — ?зірет ?ліні? (М?хамед пай?амбарды? немере інісі ?рі к?йеу баласы, т?ртінші халиф ?лі ибн ?бу Т?лібті?) аты а?ыз?а айнал?ан ?асиетті екі басты ?ылышыны? аты. Кейбір ?ылыштар шап?анда ауыр болу ?шін басы ?лкейтіліп, жалпа? ?ылып жасал?ан ж?не ?шыны? сыртында шы?ы??ы т?р?ан жотасы бол?ан. Оны «жалман» деп ата?ан. Жыраулар шы?армаларында м?ндай ауыр ?ылыштар «алдаспан» деп аталады. ?аза? батырлары ?ылышты? б?л т?рін ?те жо?ары ба?ала?ан. Ал, ?ылыш, семсер салатын б?йым «?ынап» деп аталады. Оны асынып ж?руге арнал?ан бауды «?ылыш бау» деп атайды. ?ынап а?аштан жасалып, был?арымен немесе бар?ытпен ?аптал?ан. Металмен ?шекейленіп, алтын, к?міс ж?не асыл тастар ?ондырыл?ан. Кейбір ?ынаптар таза металмен ?аптал?ан.

?аза?та екі т?рлі т?йреу ?аруы бол?ан. ?шы жалпа? болып келетін ?ылышты ?аза?тар «найза» деп ата?ан. ?шы ?ырлы ?зын ?ылыш «с??гі» делінген. Ол жауды? сауытын сындыра со??ы беруге арнал?ан. ?аза? батырлары найза мен ?айы? найза?а: мойша?, ту, жалауша, шаша? сынды белгі та??ан. Ту – жалпы ?скерді? белгісі, мойша? — ?скербасыны? та?басы болды. Т?рлі-т?сті жалаушалар ?скери жаса?тарды? бір-бірін тануы ?шін ?ажет болса, атты? жалынан немесе жібек баудан жасал?ан шаша?тар батырлы?ты? нышаны саналды.

Ертедегі ?аза?тарды? негізгі деген т?рт шабу ?аруы бол?ан. Оларды? жара?аттау ?абілеті мен пішіні жа?ынан айтарлы?тай ерекшелігі бар. Б?л ?аруды? бір т?рі «балта». Оны? ж?зі орташа болып келеді. Ж?зі ай пішіндес ?рі енді болып келетін балтаны ?аза?тар «айбалта» деп ата?ан. Ж?зі сына т?різдес болып келетін ?ару «ша?ан» деп атал?ан. Біра?, ?аза? батырлары со?ыста балтаны? т?ртінші т?рі – жарты айбалтаны к?п ?олдан?ан. К?дімгі балта, айбалта мен ша?анны? ?асиеттерін біріктіру ар?ылы жасал?ан айбалтаны? басы бал?а пішіндес болады.

?аза? балтасыны? сабы кейде металмен к?мкеріліп, был?арымен ?апталады. Жауынгер балтасы сабыны? ?зынды?ына ?арап: ?зын сапты, орташа сапты ж?не сабы ?ыс?а балта деп ?шке б?лінген. ?аза?тар сабыны? ?зынды?ы орташа болып келетін балтаны ке?ніне ?олдан?ан. Ал, ?ыс?а сапты балталарды ?детте белдікке ?ыстырып ж?ретін бол?ан. ?зын сапты айбалтаны хан сарайын немесе ?ор?ан ?а?пасын к?зететін жауынгерлер ?стады.

Б?л ?аруды? е? к?не т?рі «шо?пар» деп аталады. Ол а?аштан, ауыр сойыл т?рінде жасалады. Кейде шо?пар?а металл шынжыр немесе ?шкір темір ты?ылады. Со?у ?аруыны? екінші т?рі – «г?рзі» деп аталады. Басы металдан ??йыл?ан ауыр шо?пар. Со?у ?аруыны? ?шінші т?рі – «б?зды?ан» деп атал?ан. Б?зды?ан — басы алты не сегіз ?ырлы (?р ?ырыны? арасы тілімделіп ойылады) болып келетін, темірден жасалатын шо?парды? же?іл т?рі. Со?у ?аруыны? т?ртінші т?рі – «босмойын» деп аталады. Аты айтып т?р?андай, босмойынны? басы иілгіш келеді. Шо?парды? басы сабына ?айыс немесе шынжыр ар?ылы бекітіледі. М?ндай шо?парларды? басы а?аштан, тастан немесе металдан жасал?ан.

І?. « Кім к?п біледі ?» атты викториналы? с?ра?тар ойыны.

1. Абылай хан кім бол?ан? ?аза?ты? ханы бол?ан.

2. Абылай ханны? шын аты кім? ?білманс?р.

3. Абылай хан ?ай жылы д?ниеге келген? 1711 жылы.

4. Абылай ханны? ?кесіні? аты кім? ?ай жерде билеуші болды? У?ли, Т?ркістанды билеген.

5. Абылай хан кімдермен шай?ас?ан? Жо??арлармен, ?алма?тармен.

6. Абылай кімдерді? а?ылына ж?гінген? Т?ле, ?азыбек, ?йтеке билерді? а?ылына ж?гінген.

7.«Ал?ыншы» с?зіні? ма?ынасы ?андай ? — Шолушы, ?сіресе со?ыс жа?айынан алдын жау бетін шолушы.

8. «Аймауыт» дегеніміз не ? — Асыл болаттан со?ыл?ан ?са? шынжыр торлы сауыт. Батырларды? ?рыс?а киетін киімі.

9. «Ала білек» дегеніміз не? — Сада? о?ыны? бір т?рі.

10. «?ал?ан» с?зіні? м?н –ма?ынасын аш. — Ерте заманда батырды? ?арсы жа?ты? найза, ?ылыш, со??ысынан, сада? о?ынан майданда ?зін ?ор?ау ?шін ?олына ?стайтын ?ор?аныс ??ралы. Шегінген кезде ар?а жа?ына іліп, бекітіп алады.

?. « Суреттер сыр шертеді» интербелсенді та?тадан суреттер к?рсетіледі ,сол суреттердегі ?ару –жара?тар жайлы о?ушылар ?з білгендерін орта?а салады.

?ІІ. К?рме ?йымдастыру. Марапаттау. Т?рбие.орг сайтынан "Ер ?аруы-бес ?ару" атты сынып са?аты Сыныптан тыс ж?мыс материалды тегін ж?ктеп саба? барысында ?олдану?а р??сат етіледі. Жариялан?ан материал?а tarbie.org сайтыны? ?кімшілігі жауапты емес

Авторы: Жуманова Айтжан Слямбековна

Павлодар облысы,Баянауыл ауданы,?.Кеме?геров атында?ы ЖОББМ ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі

tarbie.org

Саба? жоспары «О, А?тан жас, А?тан жас» ?ле?і 5 сынып

?за? мерзімді жоспар тарауы: 2-б?лім Т?рбиені? ?айнар б?ла?ы Мектеп С.Сейфуллин атында?ы ЖББОМ

К?ні: 07.11.17 М??алімні? аты-ж?ні: Сейфуллина О.Б.

Сынып: 5 ?атыс?андар: ?атыспа?андар:

Дулат Бабатай?лы. О, А?тан жас, А?тан жас ?ле?і. Жетімдік

Осы саба?та ?ол жеткізілетін о?у ма?саттары

Т/Ж2. ?деби шы?арманы? та?ырыбы мен идеясын аны?тау

Барлы? о?ушылар орындай алады: жетекші с?ра?тар ар?ылы ?ле?ні? та?ырыбы мен идеясын ашады;

О?ушыларды? к?пшілігі орындай алады: ?ле?ні? та?ырыбы мен идеясын аны?тайды, ?зіндік ойларын айтады;

Кейбір о?ушылар орындай алады : ?ле? та?ырыбы мен идеясын аша отырып, ?мірмен байланыстырады, д?лелдер келтіреді

Шы?арманы? та?ырыбы мен идеясын аны?тайды;

Шы?армада?ы идея бойынша ?зіндік т?жырым жасайды

О?ушылар орындай алады : ?ле?ні? та?ырыбы мен идеясын аны?тайды, ?зіндік т?жырым жасайды.

П?нге ?атысты с?здік ?ор мен с?з тіркестері: бадана, білтелі, Бежін ер, сапы, манат, тегеріш, керсен; жетімдік белі, жары? с?уле, ел ша?ы, ша? бермейтін.

Диалог пен жазу ?шін ?олданылады:

Мені? ойымша. себебі. оны мына с?здермен д?лелдей . осы?ан байланысты

Аудиожазба ты?дау АКТ, «Зар заман» а?ындары ?аза?стан тарихы п?німен, омоним, к?п ма?ыналы с?з, к?нерген с?здер ар?ылы ?аза? тілімен байланысты

«Асан ?ай?ыны? жерге айт?ан сыны» а?ызы.

Саба?ты? жоспарлан?ан кезе?дері

Саба?та жоспарлан?ан жатты?у т?рлері

Ширату жатты?уы. (Ми?а шабуыл)

О?ушылар?а сурет к?рсетіледі де, т?мендегідей с?ра?тар ?ойылады

Осы суреттерден нені бай?ады?дар?

?шеуін бір-бірімен байланыстырып к?рі?дер, ?андай ??састы?, айырмашылы? бар?

?шінші суреттен ше?

Неліктен ?л бала жал?ыз ?зі отыр?

Сонда жетімдікті ?алай т?сінеміз?

Саба? та?ырыбы ?андай деп ойлайсы?дар?

Саба? ма?саты, та?ырыбы айтылады.

«Джигсо » ?дісі ар?ылы Д.Бабатай?лыны? ?мірі мен шы?армашылы?ы туралы ма?л?мат алады.

Аудиотаспадан «О,А?тан жас, А?тан жас» ?ле?ін ты?дайды.

-Мазм?ны бойынша А?тан жас деген кім?

-А?ын А?тан жас?а ?андай ?міт артады?

-?алай ойлайсындар, а?ын ?міті а?тала ма?

Б?л ?ле? жетім бала А?тан?а арнал?ан. Демек, арнау ?ле?. А?ын бала болаша?ына к?з ж?гіртіп, ма?сатына жету ?шін ?ажымай-талмай к?ресу керек екенін айтады, о?ан деген сенімін білдіреді.

Тапсырма: «?ле?ге ?атысты 10 с?зді ата?ыз» ?дісі

Осы ?ле?ні? та?ырыбы мен идеясын ашатын ж?не кейіпкерге ?атысты 10 с?з ата?дар.

Мысалы: А?тан, жетімдік, ?ажыма, жапыра?, к?рек тіс, т?лпар, атты, жоры??а, шаруа, ?мір т.б.

Тапсырма: «5-5-1» ?дісі. ?ле? мазм?ны бойынша нені ме?гергендері жайлы 5 с?йлем жазады. Одан кейін сол 5 с?йлемді 5 с?зге дейін ?ыс?артады. Со?ында 5 с?зді 1 с?зге ?ыс?артады. О?ушылар ?здеріні? т?йінді с?зін б?кіл сыныппен б?ліседі.

«Жетімдік» с?зіне ?з ойларын жазып, ?ле?ні? та?ырыбы мен идеясын ашуда сыныппен ойларын б?ліседі.

К учебнику: Литература. 5 класс. В 3 кн. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 3-е изд., испр. и доп. — М.: 2015. Ч1- 224с.

К уроку: КНИГА 1.

Номер материала: ДБ-839564

Свидетельство о публикации данного материала автор может скачать в разделе «Достижения» своего сайта.

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Вы первый можете оставить свой комментарий

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта «Инфоурок»

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом «Инфоурок»

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта «Инфоурок»

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

214011, РФ, г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, 4, офис 407.

infourok.ru

поблагодарите автора, поделившись файлом в соцсетях:

білім беру б?лiмі

Отдел образования акимата

?аза? ?дебиетінен 7 сынып?а арнал?ан

лирикалы? шы?армаларыны? талдау

?аза? тілі мен ?дебиеті м??алімі Сулейманова Р.А.

Лисаков ?аласы ?кімдігі ББ «№ 1 орта мектебі» ММ

ГУ «Средняя школа № 1» ОО акимата города Лисаковска

Лисаков ?аласы, 2013 год.

?сынылып отыр?ан ??ралда м?нерлеп о?у?а ?ойылатын талаптар, тропты? т?рлері, 7

сынып?а арнал?ан лириканы? шы?армаларды? талдауы беріліп отыр. М??алім о?улы?та

берілген ?ле?дерді? та?ырыбын, идеясын, жанр т?рлерін, тропты? т?рлерін аны?та?ан.

?осымша берілген ж?мыс д?птерде 7 сынып о?ушыларына арнал?ан т?рлі тапсырмалар

Аталмыш жина? ?аза? ?дебиеті п?ні бойынша саба? беретін м??алімдерге к?мек ретінде

?останай облысы, Лисаков ?аласы

1 ша?ынаудан, 27 ?й

Телефон: 714 – 33 ­ 2 – 13 – 20

??растырушы: Сулейманова Р.А.

Лисаков ?аласы ?кімдігі ББ «№1 орта мектебі» ММ

?аза? тілі мен ?дебиеті м??алімі

1. Т?сініктеме хат.

2. М?нерлеп о?у?а ?ойылатын талаптар.

3. Тропты? т?рлері.

4. 7 сынып?а арнал?ан лирикалы? шы?армаларыны?

5. ?аза? ?дебиетінен 7 сынып о?ушыларына арнал?ан

«К?ркем шы?арманы о?ыту – о?ушыны? с?з ?адірін т?сінерлік ойлау ?рекетін

дамыту, рухани д?ниесін байыту, эстетикалы? тал?амын жетілдіру, адамгершілік

?асиетін ?алыптастыру» ­ дейді ?дебиет зерттеуші ­ ?алым ?ажым Ж?малиев.

?дебиетгік о?у ж?йесінде поэзиялы? шы?армалар елеулі орын алады. Поэзияда а?ын

сезімі ?мір с?реді, о?ушы оны ?з сезімімен ?абылдайды. Екі сезім т?йіскенде ?ана,

я?ни акын сезімі мен окушы сезімі т?йіскенде, бір­бірін тап?анда ?ана ол туралы с?з

?оз?ау тиімді болма?.

?азіргі о?ушылар?а білім беру – ойланып тол?ануды, шеберлік пен білімді, ?нерді

талап ететін к?рделі проблема. М??алімні? шы?армашылы? ізденісіні? е? бастысы –

о?ушыларды? ойлау ?абілетін дамыту ж?не о?у?а деген ынтасын ?алыптастыру.

О?ушыларды? ойлау ?рекетін ойда?ыдай дамыту ?шін, тиімді т?сілдер ?олданып,

арнайы ж?мыстар ж?ргізу ?ажет. Ойлау – на?ты с?ра?тар ?оюдан, солар?а жауап

іздеуден басталады. Аталмыш жина? ?аза? ?дебиеті п?ні бойынша саба? беретін

м??алімдерге к?мек ретінде арналады. Б?л ??рал дарынды о?ушылармен ж?мыс

жасау?а м?мкіндік береді, ?йткені к?птеген тапсырмаларды? мазм?ны к?рделі

болып т?р. ?аза? ?дебиеті саба?тарында лирикалы? шы?армаларды? талдауы

о?ушыларды? ойлау ?абілетін, ізденіс ?абілетін талап етеді. ??ралда м?нерлеп

о?у?а ?ойылатын талаптар, тропты? т?рлері аны?талуда.

Сонымен, ?сынылатын материал ?стаздар?а ?лкен к?мек к?рсетеді деп

М?нерлеп о?у?а ?ойылатын талаптар.

М??алімні? шеберлігі тіл м?дениетінен, о?ушылар арасында ?з ­ ?зін ?стауынан,

пікірталас ж?ргізуден та?ы бас?а

Ерекше к??іл ?ле?ні? м?нерлеп о?уына беремін. М?нерлеп о?у ?нері музыкалы?

шеберлікті, ?ртістік ?абілеттерді талап етеді. ?уаныш пен ?ай?ы, та? ?алу мен

кекесін, ?ай?ыру мен к?лкі – б?л м??алімні? пайдалынатын ?аруы.

М??алімні? м?нерлеп о?уына ?ойылатын талаптар: тілді? ?деби сауаттылы?ы,

тазалы?ы; логикалы? суретті? на?тылы?ы; сезімні? тере?дігі, эмоционалды?

толымды?ы. М?нерлеп о?у м??алімні? осындай дайынды?ын талап етеді:

? толымды м?тіндік талдау;

? м?тінді тілдік кезе?дерге б?лу;

? ?нтаспаны ты?дау ж?не талдау;

? ?з дауысынды жазып, ты?дау (магнитофон ар?ылы);

О?уды ?йретуді? е? к?п тарал?ан ?дістеріні? бірі – к?рсету ?дісі. Б?л ?діс келесі

? м?нерлеп о?уды ?йретуіні? алдында м??алімні? ?лгілі о?уы;

? тілдік кезе?дерді? ?айталау о?уы;

? шы?арманы ?нтаспа ар?ылы ты?дау;

? озат о?ушыларды? ?лгі о?уы.

?ле?дерді о?ушылар?а на?ышына келтіріп, ?демілеп о?ытуды? ?зі ­ ?нер. Олар

?ле?ді м?нерлеп о?и білуі керек. Ерекше бір ыр?а?пен м?нерлетіп, м?лдіретіп

о?ыл?ан ?ле?нен о?ушы ?н тында?андай ?сер алады. ?серлі о?ыл?ан мазм?ны,

к?ркемдік ашы? ­ ?рнегі, авторды? айтпа? ойы ке? ашылып, о?ушыны? т?сінуіне

к?п же?ілдік туады. ?ле?ді т?сініп о?у бар да, жат?а о?у бар. ?ле? таби?атына т?н

?сем ?уен мен ?йлесімді ыр?а? о?ушыны? психологиялы? сезіміне эмоциялы? ?сер

беріп, ж?регіне жылылы? ?ялатып отырады.

К?ркем ?дебиеттегі шеберлік пен ?йлесімді о?ушылар?а тере? таныту шы?арманы?

?семдік ерекшеліктеріне талдау жасау?а негізделеді. О?ушыларды? ?деби білімі

оларды? к?ркем шы?арманы о?и ж?не о?ан талдау жасау білуінен ай?ын бай?алады.

Шы?арма?а талдау жасау деген – оны? бейнелі ойына бару деген с?з.

Біз ш?кірттерімізді с?з сырына бойлатуымыз керек. ”С?з м?нісін білмеген ел

м?нісін білмейді,” – деген Б?лтірік шешенні? с?зі. Б?кіл кілт осында. ?йткені,

к?ркем ?дебиеттегі с?з – мазм?н да, форма да. Ш?кірттерді с?зді? алуан сырына

??іле білуге ?йрету ­ ?дебиет шы?армасын танытуды? басты жолы.

Троп – с?здерді тура ма?ынасында емес, б?рма ма?ынасында ?олдану, шынды?ты

бейнелеп, кейде тіпті перделеп таныту, ойды ?згертіп, кейде тіпті ??ін айналдырып

Метафора – с?з м?нін ?ндендіре ?згертіп айту, суреттелеп отыр?ан затты не

??былысты ай?ындай т?су ?шін, ажарландыра т?су ?шін оларды ?здеріне ??сас ?зге

зат?а не ??былыс?а балау;

С?йтіп суреттеліп отыр?ан затты? не ??былысты? ма?ынасын ?стеу, мазм?нын

тере?детіп, ?серін кушейту.

?ыр т?сінде м?лдір айдын – а? сынап,

Жиегінде жасыл кірпік – жас ??ра?..

Кейіптеу – жаратылысты? жансыз н?рселерін, тап жанды н?рселердей етіп

жандыларды? істейтін амалдарын істеткізіп суреттеу.

А? киімді, денелі, а? са?алды,

Со?ыр, мыл?ау, танымас тірі жанды.

?сті – басы а? ?ырау, т?сі суы?,

Бас?ан жері сы?ырлап келіп ?алды.

Метонимия ­ ?зара шектес заттар мен себептес ??былыстарды? ?зара байланысты

??ымдар ман шартты с?здерді? біріні? орнына бірін ?олдану.

Алты ??лаш ала атпен,

?сті тол?ан болатпен

Сайдан шы?ты ??ла атпен.

( “Ер Тар?ын” жырынан.)

Синекдоха – б?тінні? орнына б?лшекті немесе керісінше, жалпыны? орнына

жал?ыны немесе керісінші ?олдану.

Отыз тістен шы??ан с?з отыз рулы елге жайылады.

Аллегория – дерексіз ??ымдарды деректі ??ым?а айналдырып, ?р ?айсысы бір

н?рсені не айуандарды ме?зейтін с?з образы. Аллегория к?бінесе мысал ?ле?дерде

Гипербола – (?сірелеу) деп ??былысты ?те асырып к?рсетуді айтады.

Жо?ар?ы ерні к?к тіреп,

Т?менгі ерні жер тіреп…

Литота – ??былысты ?те кішірейтіп суреттеу.

“К?лдер тізеге жетер жетпес.”

Ирония – адам?а, н?рсеге сырттай жа?сы ба?а берсе де, ішкі ма?ынасы о?ан ?арсы

шы?ып, жа?сы ба?аны жо??а шы?арса ж?не сол н?рсені келекеге айналдыру.

?айтсін ?олы тимепті,

?ле?ші, ?нші есіл ер.

Ала жаздай ?н салсан,

Селкілде де билей бер.

?аза? поэзиясында ?й?ас т?рлері к?п. Біра? е? негізгі ж?не к?п ?олданылатындары

1 ?ара ?ле? ?й?асы.

2 Ш?быртпалы ?й?ас.

4 Кезекті ?й?ас.

7 Аралас келетін ?й?ас.

8 Осы к?нгі ерікті ?й?ас.

?дебиетте с?з тіркестерін да?дылы, синтаксистік ?алыптан г?рі ?згешелеу

ораммен, айры?ша айшы?пен ??ру. Айшы?тау я?ни фигураны? 6 т?рі бар.

К?ркемдік ?діс т?р?ысынан келгенде, образ екі т?рлі: романтикалы? образ,

?деби тек тарапынан келгенде, образ ?ш т?рлі: эпикалы? образ, лирикалы? образ,

Композиция – к?ркем шы?арманы? ??рылысы.

Сюжет – ?исын, іс ­ ?рекет, талас – тартыс ?стінде ?ркімні? мінезі, таным,

сенімдері, к?йіші – с?йініштері ай?ындалуы.

Лирикалы? шы?армаларыны? талдау схемасы:

1 М??алімні? ?ле?ді м?нерлеп о?уы.

2 О?ушыларды? ал?аш?ы ?серін аны?тау.

?ле? сендерге ?нады ма? Немен ?нады? К?з алдары?а не елестетті?дер?

3 О?ушыларды? ?ле?ді іштей о?уы.

4 ?ле?ді о?у (бірнеше жа?сы о?итын о?ушы)

5 ?ле?ді талдау: та?ырыбы, идеясы, лириканы? т?рі, ?ле?ні? жанры…

6. Тілді? к?ркемдегіш ??ралдарын табу.

О, А?тан жас, А?тан жас,

Сен де жетер ме екенсі??

Асып ?тер ме екенсі??

Жары? с?уле к?ре алмай,

Т?лпар атты жаратып,

Бежін ерді ерлетіп,

Жоры??а жортып терлетіп,

Сырты ?ырлы, ж?зі алмас

Сал?ан да?ы жо?алмас

Сапы асынар ма екенсі?.

Шаруа жиып кенеліп,

Бала с?йіп, мал жиып,

Керсені?е бал ??йып,

?мір де с?рер ме екенсі??

Ша? бермей ?лі кетерсі?,

?ажыма, А?тан, ?ажыма,

Жетерсі? ?лі, жетерсі?!

О, А?тан жас, А?тан жас.

?ле?ні? жанры: арнау (с?рай арнау).

?ле?ні? та?ырыбы: жетімге арнал?ан с?з.

?ле?ні? идеясы: а?ын жетім баланы аяу?а ша?ырады, о?ан сенім артады.

Тілді? к?ркемдегіш ??ралдары:

Жары? с?уле, сырты ?ырлы.

Сол бойы кетер ме екенсі??

?ажыма, А?тан, ?ажыма

Жетерсі? ?лі, жетерсі?.

Жоры??а жортып терлетіп.

Бежін ерді ерлетіп.

Ша? бермей ?лі кетерсі?.

Т?ра?ты с?з тіркесі:

Жа?сы мен жаман адамны? ?асиеттері.

Жа?сы жігіт с?зіне са? турады,

?ыранны? ?ырдан бай?ар баласындай

Жаман пар?ы жа?сымен бірдей емес,

Жа?сы жігіт еліні? а?асындай.

Жа?сыны? с?зін ?ркім пайдаланар,

Миуалы алма, ?рікті? а?ашындай.

Жаманны? к?кірегі – к?р, к?зі со?ыр,

Ж?рер жолдан тал т?сте адасып­ай.

Жа?сы адам ?ай жерден ажырайды,

Жамандар ?тірікші, ?сегі к?п,

Жал?ан с?збен бы?сытар ел арасын,

Жанбай ?ал?ан а?ашты? шаласындай.

Сиырды? тентек бол?ан танасындай.

Сондай жанны? ешкімге с?йкімі жо?,

Жыл?ыны? ?отыр бол?ан аласындай.

Жа?сы болар баланы? ж?зі жа?сы,

Орысты? к?ймей піскен б?лкесіндей.

Жа?сы?а ?лке­кіші б?рі жа?сы,

Жасынан бірге ?скен еркесіндей.

Лириканы? т?рі: философиялы? лирика.

?ле?ні? жанры: тол?ау.

?ле?ні? та?ырыбы: адам бойында?ы ?асиеттер.

?ле?ні? идеясы: С?йінбай Арон?лы адам бойында?ы жа?сы ж?не жаман

?асиеттерін салыстыра отырып, жастарды мейірімділікке, адалды??а, талапты??а

Жа?сы жігіт, жаман пар?ы, миуалы алма, к?зі со?ыр, жал?ан с?збен.

Жа?сымен деп б?рі ж?р таласып­ай.

Баласындай, а?асындай, а?ашындай, а?ашты? шаласындай, сиырды? танасындай,

Ел ж?ртты? ірікті салар арасына­ай.

?ыранны? ?ырдан бай?ар

Жа?сы адам ?ай жерден ажырайды

Жа?сы болар баланы? ж?зі жа?сы

Жаманны? к?кірегі – к?р, к?зі со?ыр

Жа?сы жігіт с?зіне са? турады,…

Жамандар ?тірікші, ?сегі к?п

Жа?сы, жа?сы?а, жа?сыны?.

Со?ты?ып ?ркімге бір ?рынады,

Сиырды? тентек бол?ан танасындай,

Шы?амын тірі болсам адам болып.

Шы?амын тірі болсам адам болып,

Ж?рмеймін б?л жи?анда жаман болып,

Жат?аным к?рде тыныш жа?сы емес пе,

Ж?ргенше ?мір с?ріп, надан болып?!

Мен бала? жары? к?нде с?уле ?у?ан,

Алу?а к?нді барып белді бу?ан.

Ж?лдыз болып, к?рмеймін елді? бетін,

Болмасам тол?ан Айдай бал?ып ту?ан.

Б?л с?зі асып айт?ан асылы? емес,

Ойындай оты барлар асылы? демес.

Тебем деп тірі болсам наданды?ты,

Серт етіп, ?з­?зіме еткем егес.

Лириканы? т?рі: азаматты? лирика.

?ле?ні? жанры: ой ?ле?.

?ле?ні? та?ырыбы: а?ынны? о?у, білім туралы ойы, арманы.

?ле?ні? идеясы: автор о?у?а, білімге деген талабын к?рсетеді, арман?а жетуді?

znanio.ru

129090 г. Москва, ул. Щепкина дом 9, стр.1, офис 6

тел.: +7 916 2640730

Режим работы по Москве

Ежедневно без выходных:c 11.00 до 21.00

Если человек, которому Вы хотите сделать подарок, занимается кайтсерфингом или другим водным спортом, то подарочный сертификат – это лучший выбор!

Старт Новогодних Акций от Кайт.Ру

ВНИМАНИЕ. SALE. АКЦИЯ. НОВЫЙ ГОД 2018.

Сезонные скидки на САПы Shaman до 25%

Slingshot Rally и Turbine 2017 года со скидкой до 41%.

Акция на кайт Rally продлиться до 15 июня, спешите купить 12 размер за 54900. Скоро он будет стоить 59900 . Rally/RPM/Turbine РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ 2017 в 2017 году /

Тотальная ликвидация кайтов Slingshot Wave SST 2016 года

ВНИМАНИЕ! Стартует распродажа легендарного кайта для волн Slingshot WAVE SST

Внимание! с 1 апреля заканчивается акция на кайтборды Slingshot 2015

Вы мечтали обновить свою доску? Самое время! Сделайте это до 1 апреля по невероятной цене!

Мы запустили АКЦИЮ кайт RPM + Сноуборд — выгода на лицо!

Акция РПМ + Сноуборд по очень выгодной цене, действует с 16 января по 15 февраля, количество комплектов ограничено! Спешит, звоните, приходите.

Акция. РПМ + Сноуборд по очень выгодной цене!

В рамках рекламной акции нового бренда Shaman, мы предлагаем приобрести комплекты РПМ + Сноуборд по очень выгодной цене! Акция действует с 16 января по 15 февраля, количество ограничено!

Сэкономь более 20000 руб. и получи бесплатно 2 часа обучения в кайт-школе

Новогоднее суперпредложение от kite.ru для тех кто хочет заняться кайтсерфингом, а также кто уже умеет кататься. При покупке любого кайткомплекта вы получаете 2 часа бесплатного обучения в кайтшколе.

КайтКомплекты (Кайт+КайтСноуборд) и (Кайт+Кайтборд)

Мы знаем, насколько не просто, начинающему кайтеру правильно выбрать необходимое оборудование среди столь широкого ассортимента на кайтовом рынке. Мы решили облегчить задачу и, основываясь на собственном опыте, выбрали и объеденили лучшие позиции. И при этом еще делаем дополнительные скидки!

Этот комплект придется по вкусу как начинающим, так и продвинутым райдерам.

Мы подготовили для вас небольшой подарок, для всех обладателей клубной карты КайтРу 16 и 17 декабря будет действовать дополнительная скидка 15% на продукцию в нашем магазине. Скидка суммируется со скидкой по вашей клубной карте. Так же у нас в магазине вас ждет праздничное угощение!

Все наши новогодние акции 2016 в одном месте

Ниже перечислены все наши новогодние акции, которыми можно воспользоваться. Торопитесь.

Кайт SS RPM’16 12м и 9м со скидкой 45%, трапеция со скидкой 50% и планка с верхним триммером за 23900 руб!

Небывалые скидки продолжаются весь декабрь. В воздухе уже запахло новым годом, а мы объявляем очередную акцию. Теперь самые ходовые размеры кайта Slingshot 2016 RPM можно купить со скидкой 45% .

Продолжаем предновогодние распродажи!

Старт Новогодних Акций и специальных предложений от Кайт.Ру

ВНИМАНИЕ. SALE. АКЦИЯ. НОВЫЙ ГОД.

11.11 с КайтРу Всемирный День Шопинга

По всему Миру 11 ноября празднуют день шоппинга! И мы не исключение! Объявляем скидки на ряд товаров! Только 2 дня.

Женские трапеции RideEngine

Благодаря совершенно другому подходу в изготовлении трапеций, трапеции RideEngine одинаково хорошо подходят как мужчинам, так и женщинам! Это стало возможным благодаря тому, что трапеции имеют жесткий каркас, который берет на себя нагрузки. В связи с этим пропала необходимость делать трапеции громоздкими. Компактная форма не сковывает движения и сидит идеально.

Итоги конкурса от Slingshot

В августе Слингшот объявил розыгрыш ПроМодели кайтборда Сэма Лайта.

Сегодня награда, нашла своего героя. Им стал:

Artem Novikov / Cheboksary / Russia

От него требовалось перейти по ссылке, всего лишь.

Снижаем цены на продукцию премиум бренда RideEngine!

Те кто мечтал опробовать на себе высокое качество и самые современные инновации могут это сделать уже сегодня!

КайтКомплекты(кайт+планка+трапеция) со скидкой 35%!

Для тех, кто приобретает свое первое кайт снаряжение, или тем, кто просто хочет существенно сэкономить, мы предлагаем КайтКомплекты!

Эти комплект придется по вкусу как начинающим, так и продвинутым райдерам.

Друзья! Совместная акция с нашими партнерами — яхтенной школой Олега Гончаренко!

Школа готовит капитанов парусных и моторных яхт с правом управления судами длиной до 24 метров!

При предъявлении нашей клубной карты вы получаете скидку 10% на все виды обучения — теоретические занятия в Москве, практические — в Черногории.

www.kite.ru

Презентация. ?аза? хал?ыны? зергерлік б?йымдары. Ювелирное искусство казахского народа

Описание презентации по отдельным слайдам:

«?аза?ты? зергерлік б?йымдары» («Казахские ювелирные изделия» «Kazakh jewelry»)- та?ырыбына жасал?ан зерттеу ж?мысыны? жобасы № 3 орта мектебіні? ?аза? тілі мен ?аза? ?дебиетіні? м??алімі: Альмишева Л?ззат Шайзаевна

«?аза?ты? зергерлік б?йымдары» («Казахские ювелирные изделия» «Kazakh jewelry»)- та?ырыбына жасал?ан зерттеу ж?мысыны? жобасы Жез?аз?ан ?аласыны? № 3 орта мектебіні? 6 «Б" сынып о?ушысы Коношенко Анастасия

Ма?саты: — ?аза? хал?ыны? салт-д?ст?рі, ?дебиеті, м?дениеті жайында д?ниетанымын дамыту жолымен шы?армашылы??а баулу.

Негізгі міндеттері: о?ушыларды? бойында танымды? ??зіреттілігін дамыту; ?лтты? ??ндылы?тарды о?ушы бойына сі?іру; о?ушыларды жас ерекшелігі м?мкіндіктеріне ?арай ?о?амды?-м?дени орта?а баулу; к?пм?дениетті, ?зге ?лттар ?дебиетін ??рметтейтін толерантты т?л?а т?рбиелеу.

К?тілетін н?тиже: ?лтты? ??ндылы?тарды бойына сі?ірген, к?пм?дениетті, ?аза? тілін еркін ме?герген рухани адамгершілік сезімдері ?алыптас?ан т?л?а т?рбиелеу. ?арым-?атынас тілі дамы?ан, эстетикалы? тал?амы жетілген, болаша?ына сенімді патриот ?алыптастыру. ?аза? хал?ыны? салт-д?ст?ріне, ?лтты? рухына, ?лтты? м?дени м?раларына ??рмет сезімімен ?арайтын ?рпа? т?рбиелеу. Жобаны? зерттеу ба?ыттары: — ?лтты? ?азынаны насихаттау; — Бала бойында?ы шы?армашылы? ?абілетін ояту. ?зектілігі : Жобаларды іске асыруда ?аза? хал?ыны? ?лтты? рухын, ?лтты? м?дениетін танып білу, к?нделікті ?мірде ?олдану аясын ке?ейту ?зектілігі ?арастырылады .

?мірнамалы? м?лімет Еркеб?лан мен Ержан С?бетбай?лы Елубаевтар жас та болса, дарынды да ойшыл, келешегінен к?п ?міт к?ттіретін суретші – зергерлер екені даусыз. Олар Алматыда туып (Еркеб?лан 1970 ж., ал Ержан 1973 ж.) № 12 ?аза? орта мектебін ж?не №1 к?ркем – сурет мектебін бітірген. Н.В.Гоголь атында?ы к?ркем сурет — ?нер училищесінде шеберліктерін шындап, ?з алдына жеке шеберхана ашу?а ден ?ойды. А?айынды жігіттер Халы?аралы? ?нер жарысы «Азия даусын» с?нді ?ткізуге ат салысып келеді. ?лемге атышулы ?ншілер Ма?пал Ж?нісова, Роза Рымбаева, С?уле Жанпйісова, ?ытай ?ызы Ли – Ли сынды аруларды? сахналы? киім – кешегін ?шекеймен безендірген де осы азаматтар. Зергерлер «Шы?ыс с?ні», «Шы?ыс маусымы – 996» сия?ты ірі де беделді халы?аралы? к?рмеге ?атысып, мамандар мен к?пшілік ?ауымны? к??ілінен шы?ты. ?сіресе ?аза?стан ?лтты? ?ылым Академиясыны? к?рме залы, ?. ?астеев атында?ы Мемлекеттік музейде ?йымдастырыл?ан «Арт Еуразия – 96» халы?аралы? жас суретшел?р к?рмесі Елубаевтар ?улетін астананы? ?нер ?уес?ойлары мен ?она?тарына ке?інен таныстыр?аны аны?. Зергерлер ?кесі – математик, ?ылым кандидаты, шешесі – Салтанат – журналист, ?арындасы Рауан – композитор – к?йші, модельер. «Адмиралтейская игла – 96» Халы?аралы? с?н конкурсыны? дипломанты, «Шы?ыс маусымы – 96» Халыкаралы? конкурс?а ?атыс?ан.

Еркеб?лан мен Ержан С?бетбай?лы Елубаевтар

Биографическая справка Еркеб?лан и Ержан Елубаевы – молодые, но, бесспорно, весьма одаренные художники – ювелиры, о чем красноречиво свидетельствуют созданные ими работы. Родились они в Алматы (1970, 1973), окончили казахскую среднюю школу № 12, а затем – художественное училище им. О. Тансыкбаева. После учебы решили организовать собственную мастерскую – школу. Братья внесли свой весомый вклад в успешное проведение международного фестиваля искусств «Азия даусы», с самого начала приняв активное участие в его художественном оформлении, изготовлении украшений к костюмам известных певиц как Макпал Жунусова, Роза Рымбаева, Сауле Жанпеисова, китаянки Ли – Ли и другим. Молодые художники неоднократно участвовали в таких крупных международных выставках, как «Шы?ыс с?ні» (Мода Востока), «Шы?ыс маусымы – 95» (Сезон Востока), а также на международной выставке молодых художников «Арт Евразия – 96», прошедшей в Музее имени А. Кастеева, завоевав признание специалистов. Их произведения были по достоинству оценены широкой публикой. Изделия и картины Елубаевых выставлялись и в зале Национальной Академии наук Республики Казахстан, показаны по московскому телевидению и в Америке. Дед Балмаганбетов Елубай был мастером – шебером, играл на сыбызгы – флейте. Отец С?бетбай – математик, кандидат наук, мать Салтанат – журналист, сетсра Рауан – кюйши композитор, модельер, дипломантка Международного конкурса мод «Адмиралтейская игла – 69», участница международного конкурса мод «Сезон Востока – 96».

?аза?ты? зергерлік б?йымдары Казахские ювелирные изделия Kazakh jewelry

?аза?ты? зергерлік б?йымдары ?аза?ты? зергерлік б?йымдары – атадан бала?а м?ра болып келе жат?ан ?лтты? м?дениетімізді? асыл ?азынасы. Оны? ішінде ?шекейлер ал?а, сыр?а, са?ина, белдік, ?апсырма, ?арсы ілгек, ??іржиек, ж?зік, шекелік, шолпы, к?зтимес, тасмонша?, ?кіая?, белдік, бойт?мар, т?йреуіш, ?збе, ш?быртпа, т?йме, тісш??уыш, шаш?ап, т?марша, айна, тара? болып жіктеле береді. Зергерлік б?йымдарды жасау ?шін алтын, к?міс, алмас, жез, мыс, ?олайлы, а? алтын, алмас, а?ы?, есектас, феруза, інжу маржан, гау?ар, айтас, ла?ыл, ?аратас, жасылтас, к?ктас сия?ты ?ымбат тастарды пайдаланады. ?аза? зергерлік б?йымдарды жо?ары ба?алайды. Сонды?тан оларды аса ?адірлі адамдар?а сыйлайды. Адамды ж?не адам?а ?ызмет ететін н?рселерді к?ріктендіру ?шін зергерлік ?нер пайдаланылады. ?лтты? б?йымдарды зергерлік заттармен с?ндендіріледі. М?селен, с?укеле, д?лы?а, ?ар?ара, шапан, б?рік, т?бетей, кебіс, ша??ойма, кез, берен, найза, с??гі, тор?ауыт, ер, ?зе?гі, домбыра, ?обыз, ?асаба, дауылпаз, асатая?, ?азан, ??ман, тегене, оша?, ш?міш, ??ты, сапы, сарапшын, кебеже, абдыра, ?ын, т?сба?ан, ба?ан, к?бі, тоста?ан, балда?, іскенже, шекуіш, істік, ??тпатая?, ?ас?аба?, ма?дайта?, ?зе?гі, торсы?, к?сеу. ?аза?ты? ?р ??іріне т?н зергерлік б?йымдарынан жасалу жолдары мен зергерлеріні? ?з ерекшеліктері бар. Осыдан да зергерлік атаулар ?р т?рлі. ?аза?ты? зергерлік б?йымдары д?ниеж?зілік к?рмелерде талай рет жо?ары ба?алан?ан. Бізді? жаса?ан б?йымдарымызды ?здері?із ба?ала?ыздар. ?ажет болса ?шекей жасап береміз. ??рметпен Ерекб?лан мен Ержан С?бетбай?лы Елубаевтар.

Казахские ювелирные изделия. Казахские ювелирные изделия — это золотой фонд национальной культуры, передаваемой в наследство от поколения к поколению. Среди них такие шедевры украшений, как ожерелье, серьги, саба? (сережка – стебель), подвески, браслеты, застежки, перстни, шекелік (височные украшения), шолпы (девичьи накосные украшения), к?зтимес (оберег от дурного глаза), ?кіая? (оберег «когти филина»), зер (золотая тесьма), шаш?ап (чехлы для кос), и т.д. Так классифицируются многочисленные и разнообразные поделки мастеров – ювелиров. Для изготовления ювелирных изделий используются следующие драгоценные камни и благородные металлы: золото, серебро, латунь, медь, платина, алмаз, брилиант, изумруд, чароит, яшма и многие другие. Казахи высоко ценят ювелирные изделия и дорожат ими. Именно поэтому их преподносят в качестве дорогого подарка в знак высочайшего уважения досточтимым персонам. Ювелирное искусство служит людям для их украшения, во славу им. Национальные костюмы, утварь и все другие предметы декорируются ювелирными украшениями. Наглядным тому примером являются национальная одежда, доспехи воинов, множество других вещей: с?укеле (свадебный головной убор невесты), д?лы?ы (военный шлем), ?ар?ара (головной убор хана), кісе (дорожный пояс), сапы (кинжал), сарапшын (сетка из конских волос для защиты глаз), шекуіш (ювелирный молоток)и т.д. Одни и те же ювелирные изделия отличаются друг от друга в зависимости от региона, способами и методами изготовления их. Отсюда их различия в названиях. Казахские ювелирные изделия получили широкое признание и высокую оценку на разных международных выставках. Предлагая вашему взору и вниманию свои изделия, мы надеемся получить ваши справедливые отзывы. Если возникнет необходимость, мы всегда готовы услужить вам. С уважением Елубаев Еркеб?лан С?бетбай?лы и Елубаев Ержан С?бетбай?лы.

Бесбілезік. Браслет. Bessbilezic (bracelet) Бесбілезік, ?ш к?зді, ??ст?мсы?, ?аттал?ан, сіркелі балда?ты. Бесбілезік (браслет) с тремя камнями, клювовидным соединением, накладной зернью и филиграню. Bessbilezic (bracelet) with three stones, beak – shaped couplung, plated granule and filigree. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. Мельхиор, жасылтас, к?міспен к?птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, малахит, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, malachite, oxide coating, network, die, building up of filigree and granule.

Бесбілезік. Браслет. Bessbilezic (bracelet). Бесбілезік, жеті тасты, б?рлі, ?аттал?ан сіркелі, балда?ты. Бесбілезік (браслет) с семью камнями, бутоновидный, с накладной зернью и соединительным клювом. Bessbilezic (bracelet) with seven stonts, bud – shaped, plated granule and coupling beak. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and tehnology applied in jewelry. Мельхиор, жасылтас, к?міспен к?птеу, ?ру, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, малахит, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silwer, malachite, network, die, building of filigree and granule.

Білезік. Браслет. Bilezic (braclet). Білезік, ?ш к?зді, б?рлі, ?аттал?ан сірке. Білезік (браслет), с тремя камнями, бутоновидный, накладной зернью. Bilezic (braclet), with three stones, bud – shaped, plated granule. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. Мельхиор, жасылтас, к?міспен к?птеу, екі тінді есу, жі?ішке сым мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, малахит, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, malachite, oxide coating, network, die, buliding up of filigree and granule.

Т?марша. Амулетница. Tumarcha (charm). Т?марша, танак?з, ?аттал?ан, кеспек салпынша?ты. Т?марша (амулетница), «ясноокая», с накладной филигранью и полуцилиндрическими подвесками. Tumarcha (charm). “pure – eyed”, with plated and semicylindrical pendanrs. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. Мельхиор, халцедон, к?міспен к?птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, халцедон, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, chalcedony, oxide coating, network, die, building up of filigree and granule.

Т?марша. Амулетница. Tumarcha (charm). Т?марша, к?зді, ?аттал?ан, жыланбас, б?рлі салпынша?ты ?кіая? (?стінде). Т?марша (амулетница) «когти филина» (сверху), с накладной филигранью и бутоновидными подвесками, змеиноголовая. Tumarsha (charm) “Ukiaiyakh” (eagle – owl s claws) on top, with plated filigree and bud – shaped pendants, snake – headed. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and tehnology applied in jewelry. Мельхиор, к?ре?тас, м?рлеу, к?міспен к?птеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. German silver, sard, die, oxide coating, network, building up of filigree and granule.

Т?марша. Амулетница. Tumarcha (charm). Т?марша, ер т?різді, б?рлі салпынша?ты. Т?марша (амулетница), седловидная, с бутонообразными подвесками. Tumarsha (charm), saddle – shaped, with bud – shaped ptndants. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер Материалы и технология изготовления ювелирных изделий Materials and technoligy applied in jewelry Мельхиор, халцедон, к?міспен к?птеу, ?ру, ызба мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, халцедон, оксидирование, плетение, напайка скани и зерни. German silver, chalcedony, oxide coating, network, building up of filigree and granule.

Т?марша. Амулетница. Tumarcha (charm). Т?марша, ?кіая?ты, ?ос к?зді, ?аттал?ан, сіркелі, жыланбас салпынша?ты. Т?марша (амулетница), « когти филина» (снизу), с двумя камнями, накладной филиграню, осыпанный зерню, змеиноголовой подвеской. Tumarcha (charm) with “ukiaiyakh’ (eagle – owl s claws) below, two stones, plated filigree sprinkled with granyles fnd snake – headed pendants. Зергерлік б?ымдар?а ?олданылатын заттар мен ?діс – т?сілдер Материалы и технология изготовления ювелирных изделий Materials and technology applied in jewelry Мельхиор, халцедон, к?міспен к?птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, халцедон, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, chalcedony, oxide coating, network, die, building up of filigree and granule.

Т?мар. Амулет. Tumar (amulet). Т?мар, ?ос к?зді, ?аттал?ан, б?рлі, жыланбас салпынша?ты. Т?мар (амулет), с двумя камнями, накладной филигранью, бутоновидный, змеиноголовыми подвесками. Tumar (amulet) with two stones, plated filigree, bud – shaped, snakeheaded pendants. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер Материалы и технология изготовления ювелирных изделий Materials and technology applied jn jewelry Мельхиор, нефрит, к?міспен к?птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, нефрит, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, nephrite, oxide coating, network, building up of filigree and granule.

Бойт?мар. Талисман с подвесками. Boytumar ( talisman) Бойт?мар, ?аттал?ан сірке, ?ос к?зді, б?рлі, жыланбас салпынша?ты. Бойт?мар (талисман), с накладной зернью, плетеный, двумя камнями, бутоновидный, змеиноголовыми подвесками. Boytumar ( talisman) wit? plated granyle, woven, two stones, bud – staped, snake – headed pendants. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс — т?сілдер Материалы и технология изготовления ювелирных изделий Materals and tehnology applied in jewelry Мельхиор, к?рентас, к?міспен ??птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, сердолик, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, sard, oxide coating, network, die, building up of filigree and granule

Сыр?а. Серьги. Syrgha (ear rings). Сыр?а, са?а?ты, сіркелі, к?зді. Сыр?а (серьги), с шейкой и подвесками, осыпанный зернью. Syrgha (ear rings) with a neck anl pendants sprinkled with granules. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. К?міс, жасылтас, сым ?рнегі мен орама сымды, сіркені ?аттап д?некерлеу. Серебро, малахит, зернь, филигрань, пайка. Silver, mslachite, granuie, filigree, building up.

Сыр?а. Серьги. Syrgha (ear rings). Сыр?а, т?ймелі, ??см?рын, к?зді, ?аттал?ан, тамшылы. Сыр?а (серьги), с камнем и пуговкой, клювообразный, с накладной филигранью, бисеринками. Syrga (ear rings) with a stone and button, beak – shaped, plated filigree and beads. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelryю Мельхиор, жасылтас, ызба, сірке, м?рлеу, к?міспен к?птеу, н?зік сыммен ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, малахит, скань, штамп, оксидирование, напайка филиграни и зерни. German silver, malachite, filigree, die, oxide coating, building up of filigree and granule.

Сыр?а. Серьги. Syrgha (ear rings). Сыр?а, монша?ты, т?ймелі, «к?з жауы», тамшылы, ?озалы. Сыр?а (серьги), с бисером и пуговкой, привлекательно – ажурные, с отливом. Syrgra (ear rings) with a and button, attractively open – worked, Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер Материалы и технология изготовления ювелирных изделий Materials and technology applied in jewelry К?міс, к?ре?тас, маржан, м?рлеу, ызбалау, сіркелеу, ?збелеу, тесу, ?озалап ж?не ?аттап д?некерлеу Серебро, сердолик, коралл, штамповка, филигрань, зернь, цепочка, сверление, ажурная и филигранная напайка Silver, sard, coral, die, filigree, granule, chain, boring, open work and filigree building up

Сыр?а. Серьги. Syrgha (ear rings). Сыр?а т?ймелі, са?а?ты, орама салпынша?ты, ?аттал?ан, к?зді. Сыр?а (серьги), с пуговкой на шейке, накладной сканью, камнем и подвесками. Syrga (ear rings) with a button, neck, stone, plated filigree and pendants. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. Мельхиор, м?рлеу, сіркелеу, орау, к?міспен к?птеу, ызбалау, сыммен жиектеу, ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, халцедон, штамповка, окаймление филигранью, напайка. German silver. chalcedony, die, bordering with filigree, bulding up.

Сыр?а.Серьги. Syrgha (ear rings). Сыр?а, т?ймелі, т?ртк?л, б?рлі, к?зді, салпынша?ты. Сыр?а (серьги), с пуговкой, четырехлепестковые, с бутоновидным камнем, подвесками. Syrgha (ear rings) with a button, four – petalled. bud – shaped stone and pendants. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. Мельхиор, жасылтас, ызба, сірке, м?рлеу, ?збе, к?міспен к?птеу, жі?ішке сыммен ?рлеу, ?аттап д?некерлеу. German silver, malachite, filigree, granule, die, chain, oxide coating, watermark, building up.

Сыр?а. Серьги. Syrgha (ear rings). Сыр?а, т?ймелі, ?шкіл, ?аттал?ан, к?зді, б?рлі салпыншы?ты. Сыр?а (серьги), с пуговкой, треугольные, с накладной филигранью, камнем, бутоновидными подвесками. Syrgha (ear rings) with a button, stone, plated filigree and bud – shaped pendants, triangular. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and techology applied in jewelry. Мельхиор, халцедон, н?зік сым мен сіркені ?аттап д?некерлеу, м?рлеу, к?міспен к?птеу. Мельхиор, халцедон, напайка филиграни и зерни, штамп, оксидирование. German silver, chalcedony, oxide coating, die, building up of filigree and granule.

К?зтимес. Оберег. Koztimes. К?зтимес, ?ялы, танак?з, тамшылы, инелі. К?зтимес (оберег) от дурного глаза, с гнездышком, «ясноокий», с бисером, со шпилькой. Koztimes (bead – protector from the evil eye). with a nest, bead and pin, “pure – eyed”. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. К?міс, айтас, ызба, тамшыны ?аттап д?некерлеу. Серебро, лунный камень, напайка бисера и скани. Silver, moonstone, building up of filigree and bead.

Ж?зік. Перстень. Zhuzic (finger rings). Ж?зік, ?ялы, сіркелі, т?рт тасты, ызбалы. Ж?зік (перстень), с гнездышком, напаянной зернью и сканью, четырьмя камнями. Zhuzic (finger rings) with a nest of four eggs, plated granule and filigree, four stones. Зергерлік б?йымдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. К?міс, феруза, ызба, сірке, к?міспен к?птеу, сызаттау, ?аттап д?некерлеу. Серебро, бирюза, скань, зернь, оксидирование, гравировка, пайка. Silver, turquoise, filigree, granuke, oxide coating, builiding up, engraving

Бойт?мар. Талисман. Boytumar (talismsn) Бойт?мар, бедерленген, ?рілген, ?ос к?зді, б?рлі, жыланбас салпынша?ты. Бойт?мар(талисман), с накладной филигранью, плетеный, двумя камнями, бутоновидный, змеиноголовыми подвесками. Boytumar (talismsn) with plated filigree, woven, two stonts, bud – shaped, snake – headed pendants. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technology applied in jewelry. Мельхиор, жасылтас, к?міспен к?птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, малахит, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, mflachite, oxide coating, nttwork, buiding up of filigree and granuie

Т?смонша?. Оберег – нагрудник. Tosmonshakh. Т?смонша?, танк?з тасты, шы?ыршы?ты. Т?смонша? (оберег – нагрудник) с гладким, бесформенным камнем и соединительным кольцом. Tosmonshakh (breast – bead – protecor from the evil eye), with a stone and a coupling ring, “pure – eyed”. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials and technologe applied in jewelry. К?міс, а?ыл, ызба, сірке, ?аттап д?некерлеу. Серебро, агат, скань, зернь, пайка. Silver, agate, filigree, granule, building up.

Ал?а. Ожерелье. Alkha (necklace). Ал?а, к?п тасты, б?рлі, тас салпынша?ты, кеспек ?аттал?ан, ілмекті. Ал?а (ожерелье) с камнями, бутоновидными и каменными подвесками, полуцилиндрическим штампом с напачнной филигранью. Alkha (necklace) wirh stones, bud – shaped snd stony pendants, semicylindrical die with soldered on filigree. Зергерлік б?ймдар?а ?олданыл?ан заттар мен ?діс – т?сілдер. Материалы и технология изготовления ювелирных изделий. Materials snd technology applied in jewelry Мельхиор, жасылтас, к?міспен к?птеу, ?ру, м?рлеу, н?зік сым ?рнегі мен сіркені ?аттап д?некерлеу. Мельхиор, малахит, оксидирование, плетение, штампы, напайка филиграни и зерни. German silver, malachite, oxide coating, network, die, building up of filigree and granule.

?АЗА?ТЫ? ЗЕРГЕРЛІК Б?ЙЫМДАРЫ. КАЗАХСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. KAZAK JEWELRY. Зергерлер Еркеб?лан мен Ержан Елубаевтар жаса?ан зергерлік б?йымдар. Казахские ювелирные изделия, изготовленные ювелирами Еркебуланом и Ержаном Елубаевыми. Kasak jewelry made by the jwellers – brothers Erkebulan and Erhan Elubaevs. Издательство «Д?уір», Алматы 1996 Комплект открыток – 21 штук.

infourok.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *