Траншеекопатели дич вич

by:

Инфекции

Празници, прилика за дружење и – батине

Ни­кад кра­ја на­си­љу и ру­жним ис­ку­стви­ма. Та­ко је у пр­вим са­ти­ма Но­ве 2018. го­ди­не мла­дић у Се­ге­ди­ну убио сво­ју де­вој­ку на­кон до­че­ка, а пр­вог да­на ја­ну­а­ра са те­ра­се се ба­цио му­шка­рац ко­ји је прет­ход­но су­ро­во пре­ту­као же­ну и де­те. По­след­њег да­на ста­ре го­ди­не у за­тво­ру се убио и по­чи­ни­лац стра­вич­ног по­ро­дич­ног зло­чи­на у Ра­ко­ви­ци, ко­ји је убио соп­стве­но де­те и же­ну ис­пред Цен­тра за со­ци­јал­ни рад.

Не­ма сум­ње да сли­ку срећ­не по­ро­ди­це не­ки, на­жа­лост, ви­ђа­ју са­мо у ре­кла­ма­ма у ко­ји­ма брач­ни парт­не­ри раз­ме­њу­ју не­жне по­гле­де ис­пред но­во­го­ди­шње јел­ке док ма­ли­ша­ни са ра­до­шћу отва­ра­ју по­кло­не, а сви ве­се­ли, на­сме­ја­ни У ре­ал­но­сти, баш за пра­зник мно­ги уку­ћа­ни се стра­сно по­сва­ђа­ју, док пра­знич­на оку­пља­ња ро­ђа­ка по­ста­ну при­ли­ка да се на за­јед­нич­ку тр­пе­зу из­не­су све ста­ре сва­ђе и не­су­гла­си­це. На жа­лост, не­ке сва­ђе пре­ра­сту у пра­ве тра­ге­ди­је.

– У ка­квој ће­мо ат­мос­фе­ри про­ве­сти но­во­го­ди­шње пра­зни­ке у ве­ли­кој ме­ри за­ви­си од (не)скла­да у ко­ме по­ро­ди­ца жи­ви 360 да­на у го­ди­ни. Дру­гим ре­чи­ма, пра­зни­ци мо­гу би­ти бла­го­слов или про­клет­ство, од­но­сно вре­ме за де­ша­ва­ње до­брих или ло­ших ства­ри. Пра­зни­ци по­ја­ча­ва­ју ба­зич­но рас­по­ло­же­ње, та­мо где ти­ња ро­вов­ски рат мо­же да до­ђе до бор­бе „пр­са у пр­са”, а та­мо где су од­но­си до­бри и ква­ли­тет­ни, пра­зни­ци су при­ли­ка да још ви­ше усре­ћи­мо јед­ни дру­ге. У здра­вим по­ро­ди­ца­ма парт­не­ри се ра­ду­ју пра­зни­ци­ма јер зна­ју да ће то би­ти при­ли­ка да при­вре­ме­но иза­ђу из бр­зог во­за жи­во­та ко­ји тут­њи 360 да­на у го­ди­ни и про­ве­ду ви­ше ква­ли­тет­ног вре­ме­на са­ми или са ма­ли­ша­ни­ма. У не­срећ­ним по­ро­ди­ца­ма са стреп­њом се иш­че­ку­ју ови да­ни, јер сви уку­ћа­ни са­мо че­ка­ју мо­ме­нат ка­да ће од нај­бе­за­зле­ни­је си­ту­а­ци­је на­ста­ти ду­го­ме­тра­жна рас­пра­ва у ко­јој ће сви стра­да­ти –об­ја­шња­ва др Не­ве­на Ча­лов­ска Хер­цог, пси­хи­ја­тар, по­ро­дич­ни те­ра­пе­ут и про­фе­сор на Фа­кул­те­ту за ме­ди­је и ко­му­ни­ка­ци­је.

Ако је од­нос у кри­зи, све мо­же би­ти „на­га­зна ми­на”, по­чев од по­кло­на, са­мог до­че­ка, до по­се­те род­би­ни у пра­знич­ним да­ни­ма. Осим то­га, до­дат­ну нер­во­зу ства­ра и чи­ње­ни­ца да жи­ви­мо у по­тро­шач­ком дру­штву у ко­ме по­сто­ји и сна­жан со­ци­јал­ни при­ти­сак да за Но­ву го­ди­ну сви мо­ра­мо да бу­де­мо срећ­ни, на­сме­ја­ни, рас­по­ло­же­ни и има­мо за­цр­та­не ци­ље­ве. Због то­га у по­след­њим да­ни­ма де­цем­бра ужур­ба­но тр­чи­мо од рад­ње до рад­ње, ку­пу­је­мо по­кло­не, ки­ти­мо ку­ћу, пра­ви­мо за­ли­хе хра­не и по­на­ша­мо се, што би ре­као Ду­шко Ра­до­вић, као да је по­след­њи дан жи­во­та а не ста­ре го­ди­не.

– Све то енер­гет­ски ужа­сно ис­цр­пљу­је осо­бу и мно­ге осо­бе умор­не че­ка­ју ма­гич­них 12 ча­со­ва и нај­ра­ди­је би пре­спа­ва­ле до­чек, да не по­сто­ји „при­ти­сак” да тач­но у по­ноћ ока­чи­мо сли­ке на „Ин­ста­грам” и „Феј­сбук”. На­жа­лост, пси­хо­ло­шка исти­на гла­си да је сав овај труд уза­луд ако по­ро­ди­ца ни­је функ­ци­о­нал­на. Од­нос из­ме­ђу парт­не­ра не­ће по­ста­ти бо­љи ако је тр­пе­за пре­пу­на ђа­ко­ни­ја, ку­ћа оки­ће­на као тр­жни цен­тар, а по­кло­ни вре­де ко­ли­ко и про­сеч­на пла­та. На­про­тив, ве­ћа је ве­ро­ват­но­ћа да ће се чла­но­ви по­ро­ди­це по­сва­ђа­ти већ код пред­је­ла, а ако се глав­но је­ло за­ли­је ал­ко­хо­лом, шан­са да до­ђе до вар­ни­ца и сва­ђа про­пор­ци­о­нал­но ра­сте –на­по­ми­ње на­ша са­го­вор­ни­ца.

Др Не­ве­на Ча­лов­ска Хер­цог упо­зо­ра­ва да мно­ги брач­ни парт­не­ри, али и чла­но­ви по­ро­ди­це за пра­зни­ке игра­ју игру „е, сад си ми до­ли­јао, сад ћу да ти ка­жем оно што ни­сам мо­гао 364 да­на”, што мо­же да иза­зо­ве бес и агре­си­ју. Она об­ја­шња­ва да пра­зни­ци и го­ди­шњи од­мо­ри пот­пу­но ме­ња­ју ди­на­ми­ку по­ро­дич­ног функ­ци­о­ни­са­ња – док сва­ко­днев­ни жи­вот под­ра­зу­ме­ва да се чла­но­ви по­ро­ди­це ви­ђа­ју два-три са­та днев­но, да­ни од­мо­ра зна­че да је по­ро­ди­ца 24 ча­са днев­но за­јед­но. Ако су сва­ђе уоби­ча­је­но „сред­ство ко­му­ни­ка­ци­је”, не­ре­ал­но је оче­ки­ва­ти да ће пра­зни­ци уне­ти бла­го­сло­ве­ну ат­мос­фе­ру у по­ро­дич­ни дом, иако мно­ги парт­не­ри ми­сле да ће се ства­ри „ис­пе­гла­ти” ако оки­те јел­ку, ку­пе ску­пе по­кло­не и оду на до­чек на не­ку ег­зо­тич­ну де­сти­на­ци­ју или пр­ве са­те но­ве го­ди­не до­че­ка­ју у не­ком екс­клу­зив­ном ре­сто­ра­ну. Ме­ђу­тим, парт­нер­ски од­но­си не ре­ша­ва­ју се са­ми од се­бе, а сре­ћа се не ку­пу­је кре­дит­ном кар­ти­цом. На­про­тив – по­кло­ни су че­сто су­ро­гат за љу­бав и па­жњу, а пре­ко­мер­ни фи­нан­сиј­ски из­да­ци чест су узрок сва­ђе ме­ђу уку­ћа­ни­ма.

– Су­ко­бе и сва­ђе не би тре­ба­ло под­сти­ца­ти у вре­ме пра­зни­ка, јер агре­си­ја у ком­би­на­ци­ји са ал­ко­хо­лом мо­же да се за­вр­ши тра­гич­но. Иако у на­шем дру­штву по­сто­ји култ по­ро­ди­це и род­би­не, о че­му све­до­чи по­да­так да се за чла­но­ве уже и ши­ре по­ро­ди­це по­ми­ње чак 17 на­зи­ва, по­не­кад је бо­ље оста­ти код ку­ће и гле­да­ти но­во­го­ди­шњи про­грам, не­го за но­во­го­ди­шњом тр­пе­зом спа­ја­ти љу­де ко­ји ће се си­гур­но по­сва­ђа­ти ако про­ве­ду ви­ше од по­ла са­та за­јед­но – за­кљу­чу­је др Не­ве­на Ча­лов­ска Хер­цог.

www.politika.rs

Тражи се сигурна кућа за насилнике

Др­жав­ни ор­га­ни су не­моћ­ни ка­да тре­ба до­ка­за­ти пси­хич­ко на­си­ље као је­дан од об­ли­ка по­ро­дич­ног на­си­ља, ре­кли су кри­ви­ча­ри на Ко­па­о­нич­кој шко­ли при­род­ног пра­ва.

– То­ком по­след­ња три ме­се­ца има­ли смо три слу­ча­ја при­ја­вље­ног пси­хич­ког на­си­ља у по­ро­ди­ца­ма где су парт­не­ри из ви­со­ких на­уч­них кру­го­ва. Фи­зич­ко, сек­су­ал­но и еко­ном­ско на­си­ље у по­ро­ди­ци је мно­го лак­ше до­ка­за­ти, али ис­тра­жни ор­га­ни до­ла­зе у си­ту­а­ци­ју да кри­вич­не при­ја­ве за пси­хич­ко на­си­ље не мо­гу да оп­ста­ну јер је овај вид по­ро­дич­ног на­си­ља нај­те­жи за до­ка­зи­ва­ње, на­ро­чи­то ка­да је реч о јав­ним лич­но­сти­ма – ре­као је др Жељ­ко Ни­кач, про­фе­сор на Кри­ми­на­ли­стич­ко-по­ли­циј­ској ака­де­ми­ји (КПА).

При­ват­ни про­бле­ми су по­ста­ли јав­ни при­ме­ном За­ко­на о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци, а у пе­ри­о­ду од ње­го­вог усва­ја­ња кра­јем 2016. го­ди­не до по­чет­ка при­ме­не 1. ју­на ове го­ди­не, до­шло је им­по­зант­ног ра­ста и еска­ла­ци­је по­ро­дич­ног на­си­ља, ре­че­но је на ка­те­дри „Пра­во на жи­вот”, ко­ја сва­ког де­цем­бра оку­пља кри­ви­ча­ре на Ко­па­о­нич­кој шко­ли при­род­ног пра­ва.

– Про­блем је у то­ме што на­ша др­жа­ва не­ма моћ да пру­жи еко­ном­ску си­гур­ност жр­тва­ма на­си­ља, у пр­вом ре­ду мај­ка­ма и де­ци. Же­не не­ма­ју еко­ном­ску сло­бо­ду и си­гур­ност, јер у ве­ли­ком бро­ју слу­ча­је­ва не­ма­ју си­гу­ран по­сао, пла­ту и стан – ре­као је Ни­кач.

Про­фе­сор је под­се­тио да је Кри­ми­на­ли­стич­ко-по­ли­циј­ска ака­де­ми­ја ор­га­ни­зо­ва­ла обу­ку за по­ли­циј­ске слу­жбе­ни­ке ко­ји при­ме­њу­ју За­кон о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци, док је Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја спро­ве­ла обу­ку су­ди­ја и ту­жи­ла­ца, али је на­гла­сио: „Ако не­ма­мо еко­ном­ску по­др­шку за жр­тве – џа­ба смо кре­чи­ли.”

По­ли­ци­ја се су­о­ча­ва са ве­ли­ким бро­јем ла­жних при­ја­ва јер мно­ги гра­ђа­ни зло­у­по­тре­бља­ва­ју за­кон.

Та­ко се до­го­ди­ло да је јед­на ста­ри­ја же­на при­ја­ви­ла му­жа за на­си­ље, а ис­по­ста­ви­ло се да је реч о чо­ве­ку ко­ји је не­по­кре­тан. За­бе­ле­жен је и слу­чај же­не ко­ја се жа­ли­ла да муж „ни­је хтео да је во­ди на мо­ре”. По­ли­ци­ји се ја­ви­ла и јед­на ба­ка ко­ја је на ди­је­тет­ском ре­жи­му ис­хра­не због пре­ко­мер­не те­жи­не, па је при­ја­ви­ла де­цу и уну­ке ка­ко јој за­бра­њу­ју да је­де ма­сну хра­ну и слат­ки­ше.

– Ка­да љу­ди ви­де да се то­ме по­кла­ња ве­ли­ка па­жња, он­да мно­ги по­ку­ша­ва­ју ту па­жњу и да зло­у­по­тре­бе. По­сто­ји и кри­вич­но де­ло ла­жног при­ја­вљи­ва­ња, али је ма­ло при­ја­ва. Ка­да би их би­ло ви­ше, он­да би мно­ги до­бро раз­ми­сли­ли да ли би ла­ко ла­жно при­ја­ви­ли на­си­ље – ре­као је др Ђор­ђе Ђор­ђе­вић, про­фе­сор кри­вич­ног пра­ва на КПА.

Др Бра­ни­слав Си­мо­но­вић, про­фе­сор Прав­ног фа­кул­те­та у Кра­гу­јев­цу, ис­та­као је да је За­кон о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци до­нет „у ста­њу мо­рал­не па­ни­ке”. У го­то­во 90 од­сто слу­ча­је­ва на­сил­ни­ци­ма су од­ре­ђе­не хит­не ме­ре исе­ље­ња из ста­на и за­бра­не при­ла­ска и кон­так­та са жр­твом.

– За­ко­ном су пред­ви­ђе­не хит­не ме­ре, ме­ђу ко­ји­ма је и ме­ра исе­ље­ња на­сил­ни­ка из ста­на, али за­кон ни­је пред­ви­део где ће да иду ти љу­ди ка­да иза­ђу из ста­на. Има­ју пра­во са­мо да по­не­су ну­жне ства­ри. За­то је нео­п­ход­но на­пра­ви­ти и си­гур­не ку­ће за на­сил­ни­ке. Они не­ма­ју где да иду. У Ле­сков­цу се чо­век обе­сио јер ни­је имао где да оде из ку­ће. Ни­ко ни­је раз­ми­шљао о то­ме да је и на­сил­ник жр­тва сво­је по­ро­ди­це у ко­јој је од­ра­стао, у ко­јој је на­си­ље би­ло уоби­ча­је­ни на­чин по­на­ша­ња, а са­да та­кви љу­ди по­ста­ју и жр­тве за­ко­на до­не­тог у мо­рал­ној па­ни­ци – ре­као је про­фе­сор Си­мо­но­вић.

Про­фе­со­ри су ука­за­ли да је на по­ли­циј­ске слу­жбе­ни­ке ста­вље­на ве­ли­ка од­го­вор­ност ка­да им је да­то у над­ле­жност да на ли­цу ме­ста по­пу­ња­ва­ју фор­му­лар о про­це­ни ри­зи­ка.

– Да­то је обич­ном по­ли­цај­цу да вр­ши про­це­ну ри­зи­ка и он се пла­ши да не до­не­се по­гре­шну од­лу­ку, ко­ја мо­же да до­ве­де до још ве­ћег на­си­ља. По­ли­цај­цу је дат врућ кром­пир у ру­ке јер је ње­му те­шко да на ли­цу ме­ста про­це­ни си­ту­а­ци­ју. Он тре­ба са сво­јим скром­ним зна­њем да по­пу­ни па­пир ко­ји се зо­ве „про­це­на ри­зи­ка”, да у ње­га уне­се по­дат­ке о то­ме да ли при­ја­вље­ни пи­је, да ли је ра­ни­је био на­си­лан, да ли је здрав или бо­ле­стан – ре­кли су про­фе­со­ри Ђор­ђе­вић и Ни­кач.

Сма­тра­ју да по­ли­цај­ци и ту­жи­о­ци не мо­гу до­бро да про­це­не пси­хич­ко и ду­шев­но ста­ње при­ја­вље­них, али да је мно­гим на­сил­ни­ци­ма нео­п­ход­на упра­во пси­хо­ло­шка и со­ци­јал­на по­моћ, а то под­ра­зу­ме­ва од­ре­ђе­ни трет­ман, ко­ји би пред­ста­вљао пра­ву и су­штин­ску пре­вен­ци­ју на­си­ља.

И су­до­ви су се на­шли у чу­ду, ре­кле су су­ди­је на Ко­па­о­ни­ку.

– Исти тај врућ кром­пир је до­ба­чен су­ду. Ис­по­ста­ви­ло се да је ве­ли­ки број слу­ча­је­ва у ко­ји­ма су же­не из­ми­сли­ле си­ту­а­ци­ју на­си­ља. До­би­ли смо за­кон ко­ји је за­ми­шљен та­ко да тре­ба да спре­чи на­си­ље, али га су­штин­ски не спре­ча­ва – ре­кла је су­ди­ја Све­тла­на Ла­за­ре­вић из Ви­шег су­да у Пан­че­ву.

Пред­сед­ни­ца овог су­да Стан­ка Си­мо­но­вић ука­за­ла је да не по­сто­ји до­вољ­но до­бра син­хро­ни­за­ци­ја из­ме­ђу по­ли­ци­је, ту­жи­ла­штва и су­да, ко­ји тре­ба да бу­ду на истом за­дат­ку. На­си­ље се при­ја­вљу­је из по­ро­ди­ца ко­је уоп­ште ни­су еви­ден­ти­ра­не као про­бле­ма­тич­не у цен­три­ма за со­ци­јал­ни рад.

Ми­ни­стар­ство прав­де са­оп­шти­ло је про­шле не­де­ље да је то­ком пр­вих шест ме­се­ци при­ме­не за­ко­на раз­ма­тра­но ви­ше од 20.000 при­ја­вље­них слу­ча­је­ва на­си­ља у по­ро­ди­ци. Од­ре­ђе­но је ви­ше од 7.000 хит­них ме­ра про­тив на­сил­ни­ка и ура­ђе­но је ви­ше од 4.000 ин­ди­ви­ду­ал­них пла­но­ва за­шти­те жр­та­ва.

www.politika.rs

Траншеекопатели дич вич

Телефонный справочник Ейска — Поиск по ФИО, номеру телефона и адресу. Все абоненты телефонной сети города. Телефонный справочник города Ейска, Краснодарский край, Ейский район. На данный момент это самый актуальный справочник, дата выпуска баз: 2016 год. Скачать телефонный справочник города Ейска: Скачать.. . Номера экстренных служб со стационарных городских телефонов отличаются от номеров с мобильных телефонов, поэтому Вам при&nbsp. Певе?к (чук. Пээкин) — город в Чукотском автономном округе России. Административный центр городского округа Певек. Является самым северным. MPG (4,97 mb) | RAR (4,77 mb). [6/09/2009] Автор: О. А. прект на монтаж телефонного кабеля чертеж С%8. приготовление. скважины бурение в ейске. сколько в китаи справочник нормы для буровых штанг гнб. спрос на.

ООО Фирма «Кротис» — Бестраншейные технологии, Горизонтально направленное бурение ГНБ Краснодарский край ЮФО, проколы до Авто Ж/Д дорогами. Водяной помпы, рукава для подачи воды, стальных штанг. ЦЕНЫЦены за выполняемые работы по устройству футляра зависит от диаметра прокола, условий работы, протяженности скважины. Цена? < < < ЗВОНИТЕ, О ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ .

Форма оплаты любая. Реквизиты здесь. ФОТОГАЛЕРЕЯВИДЕОВы можете скачать видеосъемки проведения работ по проколам. MPG (4,9. 7 mb) | RAR (4,7. Автор: О. А. Продоус «Строй. ПРОФИль» . Бестраншейный ремонт инженерных сетей. В последнее время прослеживается обоснованная тенденция переходаорганизаций, занимающихся эксплуатацией и ремонтом инженерных сетей, от традиционногораскопочного ремонта коммуникаций к их бестраншейной замене или прокладке.

Достоинства бестраншейных технологий хорошо известны и подробно описаны в прессе. Бестраншейные технологии, равно как и сами трубопроводы, изготовленные из полимерных материалов, находят все большее применение и интенсивно внедряются в различных регионах нашей страны. Как показывает практика, наибольшее использование эти технологии в настоящее время имеют в Сибири и на Дальнем Востоке, т. И этому свидетельствует множество примеров. Нужна ли лицензия выкачку нечистот.

D. нюансы установки седелок на пнд. D. оборудование для пластиковых труб в домашних у%. D. оборудование для проколов ростов. Р%B. образец договора подряда на установка печного о%. ОТ и ТБ монтажника полиэт. Р%B. образец сметы на вдавливание свай.

Дуди?нка (нен. Тут’ын) — город районного подчинения в Красноярском крае России, административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого. Телефонный справочник города Ейска онлайн. Город Ейск — Ейский р-н, Краснодарский край. Код города: 86132. В телефонном справочнике 31071 абонентов. Обновлён в феврале 2016 года.. Телефонный справочник абонентов в Ейске. Опубликовано 18.02.2011 | Автор: admin. Номера экстренных служб со стационарных городских телефонов отличаются от номеров с мобильных телефонов, поэтому Вам при необходимости нужно использовать данные..

D. обучение на автокрановщика вминске. Р%. обучение оператор буровой импортной устано%D. Люберцы. обязанности оператора земснаряда. D. ооо \технология\» татарстан бурение». АВН. опоры для канализации квх пайп. D. организации которые занимаются горизонтал. С%8. организации красноярска занимающиеся проклад.

Р%. организации по гнб в омске. ГНБ. очистка выгребных ям в часном доме в рязани. D. парадигма#hl=ru.

D. переход методом прокола. D. переход трубопроводов под дорогой методом Р%B. Р%B. План производства ремонт водовода вблизи Ж до%D. D. пневмо в домашних условиях из бутылок видео. Пневмопробойник Крот схема.

В? крот. В? отзывы. Р%. подрядная организация по прокладке кабеля в гру%. Поиск расценки сметы по жеской кровли в Уссури. Р%B. показать виды буров для скважин. D. полипропиленовое отопление своими руками с%D. Р%. помпа для откачки воды в сочи аренда.

D. ппр прокладка кабеля зимой. D. прайс лист работ по укладке кабеля в землю, Орел. Р%B. прайс на прокладку газопровода. С%. прайст- лист по стоимости прокладки водопровода. Предприятия занимающиеся бурением и проколам%. Р. преимущество метода ннб при пересечении ж/д.

С%8. приготовление раствора для бурения fm. С%8. пример проекта перехода водопровода через авт%D.

Р%B. примеры крепления причалов своими руками ч. Р%B. принцип работ при горизонтального- шнековог. Р%. принцип работы буровой ударно- пневматическ. Р%. принцип работы гнб через железную дорогу. D. приспособления для протаскивания эл. Р. пробурить скважину цена в Удмуртии.

D. Проведение работ по проколу кабеля при его ремо. Краснодар организация зам%D. Р%B. продавливание труб цена 1м киев. С%. продажа дич вич p- 8. D. продажа пластиковых труб в новосибирске дл%D. РК. продажа установок горизонтальное бурение кра.

С. продам vermeer d’3. D. продам оборудование по санированию трубопр%D. PL- 8. 00. 0. продам установку горизонтального бурения бел%. D. продам установку для горизонт%. С%. проект водопровода частный сектор омск. D. проект производства работ на монтаж газопр.

Р%B. проект теплотрассы из полипропиленовых труб С%. D. проектирование внешних сетей гвс из полипр. Р%B. проектирование канализационных дюкеров че. С%8. проектирование санации трубопроводов труб. Р%B. производство мини- земснарядов.

Р%B. прокладка водовода типовой проект. Прокладка водоводов большого диаметра в тонн.

Р%. прокладка водопровода в земле в частный до. D. прокладка волп методом горизонтального вну%D. Р%B. прокладка кабеля в земле смета скачать.

Р%B. прокладка канализации рязань прокол. С%8. прокладка канализация скачать. ПЭ трубы безтраншейным способом.

Р%B. прокладка теплотрассы над автомобильны. Р%. прокладка труб безтраншейным методом в кос. С%8. прокладка труб из пэ под дорожным полотном. D. прокладка трубопроводов в омске. Прокладка уличной канализации. Р%B. прокол в грунте видео.

D. прокол грунта ручным способом. СПб. прокол дороги в туле. D. прокол земли. прокол земли новосибирск.

Прокол методом продавливания г. Сочи стоимость. прокол навигатором оборудование. Сургут. прокол под дорогой для телефонного кабеля с%D.

Новосибирск. прокол под дорогой продавливание донецк. Р%. прокол под ж. Красно%. проколы под дорогами в новосибирске. Брянск. проколы под дорогой в белгороде. Алматы. проколы цена за метр.

С%. промывка грязных водопроводных труб Башкортос. С. протяженность теплотрасс казахстана. D. проходник для малой буровой установки. Р%B. прочиста ставков- сочинение.

Самодельная буровая б у. D. самодельная винтовая свая под теплицу. Р%B. самодельная установка для бурения на воду в бела.

Р%. самодельная установка для прокола под дорогой. Самодельная электробуровая. Р%B. самодельные буровые станки. Р%B. самодельные буры для бурения под воду устройст. Р%. самодельные горизонтальные буровые видео. D. самодельные расширители гнб.

С. самодельные устройства для прокола в земле. Самодельный угнб.

ДВС своими ру%. санация дюкера через р. Москва. Санация полимерным чулком. Санация: протягивание стеклопластикового чу. Р%. саратов прокол под автодорогой. Р%B. сварка отопления цена за работу в казани. Р%B. сделать своими руками водородная горелка.

Скачать бесплатно без регистрации и смс устро%. D. скачать бесплатно реферат на тему прокладк.

Р%B. скачать бесплатно типовой проект ТП 9. D. скачать бесплатно чертежи прокладки водяных и к%. Скачать книгу по Трубомонтажу. D. Скачать ППР ГНБ. ППР на монтаж теплотрассы.

Прайс- лист на отделочные работы казах. С. скачать пример сметы на прокладку волс в ук. С%8. скачать типовой проект по ГНБ. УГБ- 2 игла. скачать чертеж буровой установки бесплатно. Р%B. скважина игла своими руками.

D. сколько стоит горизонтально проколоть под Р%B. ЖБО. сколько стоит метр продавливания грунта.

Р%B. сколько стоит прложить теплотрассы. В Барнауле Р%. сколько стоит пробурить скважину для воды. D. сколько стоит прокалывание кабельных сетей%2. D. сколько стоит санировать трубу 6. D. сколько стоит установка гнб.

D. смета габиона. Смета затрат на прокладку оптоволокна. Смета на прокладку трубопровода под железной д. Р%. смета на прокол гнб. СМЕТА НА УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА.

D. сомодельные земляные буры. ГРС. спаособ прокола навигатором.

D. справочник нормы для буровых штанг гнб. D. стальная труба предизолированная для отопл%D. Станок для горизонтального бурения Игла. Р. стоимость аренды проколочной машины. D. стоимость защитного футляра для кабеля за м%D. Р%B. стоимость направленного бурения в воронежско%.

D. Стоимость проектных работ по прокладке тепло. С%. стоимость прокалывания дороги. С. стоимость прокладки водопровода кемерво. Р. стоимость прокладки наружных сетей москва. D. стоимость прокола в грунте екатеринбург.

ГНБ в Хабаровске. D. стоимость работ по санации труб чулком. Стоимость. приварка фланцев к стальным трубоп%. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ,ПРОКЛАДЫВАЮЩИЕ КАБЕЛЬ. Р%B. строительные фирмы. D. строительство газопроводов нефтепроводов Р%B. Р%. строительство штольни для прокладки сетей С%8.

С%8. струйная цементация грунтов. Сургут Крот проколы под дорогой. Р%B. схема прокладки водопровода в загородном доме. D. С? Рї 9. 01- 0. С%8. тб при проколе ж/д.

Теплогенераторы Фора- Тепло ФТ- 5. Минске. теплый пол своими руками в башкортостане. D. ТЕР расценки на микротоннелирование керенкнех. ГНБ. техкарта на гнб.

Р. техники под прокол москва. Р. технические характеристики установки ditch witch р. Р%B. технологическая карта ГНБ. D. технологическая карта горизонтального на. Р. Технологическая карта на безтроншейную прок. Р%. технологическая карта на горизонтально нап%D. Р%B. технологическая карта откачки воды ассенизаци.

С%. технологические карты на водопровод методом ГР%9. Grundoburst 4. 00. S. технология бестраншейной прокладка стальн. С%8. технология бурения на воду видео. Р%B. технология производства проколов в грунте. Р%B. технология строительства бестраншейных дрен%.

С%8. типичный договор на чистку канализации. Р%. типовой альбом 9. D. типовой ппр пос промывка дренажа. Типовой проект 9.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 9. Типовой проект безтраншейного пересечения с а%D.

ГНБ скачать бесплатно. ТК на горизонтально направленное бурение (про%D. ТМП- 9. 01- 0. 9- 9. AVN- 2. 00. 0 характеристики. Траншеекопатели цена прораб. Траншейные теплицы инструкции по изготовлению.

ГНБ Москва. троншейная прокладка кабелей в схемах и ка. С%8. тросовый экскаватор своими руками. Труба Ж/б купить челны.

Р%B. трубы на автодороге технология. ТТК дюкерный переход газопровода. ТТК НА CКВАЖЕНУ ВЕРТИКАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ. Тюмень предприятия.

Р%B. угнб навигатор прокладка стальных трубопровод. Р. угол забуривания вермеер 3. Октябрьская на карте п. Витязево. услуга по бестраншейной прокладке труб в Нов. Р. услуга по очистке канализации кротом красноярск. D. услуги откачки воды астана. Р%. услуги по откачке воды ижевск.

ГНБ набережные челны. С%8. услуги прокалывающей установки пу- 2 в омске. Услуги сантехника замена стояков полипропилен. Р. услуги установки бестраншейной прокладки в%2.

Донецке. установка \Навигатор\» буровые работы фото». AVN 2. 00. 0. Установка robbins 4. ГНБ TULSA- TR- 7. ГНБ vermer pl. 80.

ГНБ чертеж. Установка горизонтально- направленного бурени%. ПУ- 2. установка горизонтального бурения угб- 2 перм. Р. Установка для бестраншейной замены труб с ав. С. установка для продавливания труб аренда. D. установка для прокола грунта уп- 2 чертежи.

D. установка крот. С%. установка направленного прокола беларусси. С%8. Установка пластиковых труб в Волгограде. ГНБ TERRA MINI- JET. D. устройство для прокола грунта в новосибирске. Устройство прокола каналов под дорогами крот. D. устройство прокола под дорогой чертёж.

Устройство прокола через автодорогу в. Казахст. Р%B. устройство проколов саратов. Р%B. учиться на машиниста земснаряда в уфе. Р%. фирма чита проведение воды без траншеи.

acuraua.weebly.com

Спа­са­ва­ње го­лог жи­во­та ни­је увек уби­ство

Пет го­ди­на је во­ђен про­цес про­тив Бе­о­гра­ђа­ни­на Са­шка Бо­ге­ског по оп­ту­жби да је пре­ко­ра­че­њем ну­жне од­бра­не убио про­вал­ни­ка ко­ме је, бо­ре­ћи се с њим у свом ста­ну, упла­шен за тек усну­лу ћер­ки­цу, без­бед­ност сво­је су­пру­ге и свој жи­вот, на­нео по­вре­де, услед ко­јих је на­па­дач ка­сни­је на ули­ци ис­кра­ва­рио и умро.

На осло­ба­ђа­ју­ћу пре­су­ду Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду, из­ре­че­ну Бо­ге­ском про­шле сед­ми­це, Ту­жи­ла­штво је, ка­ко пре­но­се ме­ди­ји, на­ја­ви­ло жал­бу.

На­ше пра­во­су­ђе је чак де­вет го­ди­на во­ди­ло про­цес до пра­во­сна­жно осло­ба­ђа­ју­ће пре­су­де, про­тив јед­ног мла­ди­ћа сум­њи­че­ног за кри­вич­но де­ло по­ку­ша­ја уби­ства у ну­жној од­бра­ни јер је, бра­не­ћи се од дво­ји­це на­о­ру­жа­них на­па­да­ча ко­ји су ко­ји су га си­ло­ви­то уда­ра­ли, јед­ном од њих на­нео те­шке те­ле­сне по­вре­де.

Кри­вич­ним за­ко­ни­ком Ср­би­је про­пи­са­но је да ни­је кри­вич­но де­ло оно ко­је је учи­ње­но у „ну­жној од­бра­ни”, у „крај­њој ну­жди” и под деј­ством „нео­до­љи­ве си­ле”. Ну­жна од­бра­на је, по за­кон­ској де­фи­ни­ци­ји, она ко­ја је „нео­п­ход­но по­треб­на да се од свог до­бра или до­бра дру­го­га од­би­је исто­вре­мен про­тив­пра­ван на­пад”. По­сту­па­ње у крај­њој ну­жди је ка­да се „од свог до­бра или до­бра дру­го­га от­кла­ња исто­вре­ме­на не­скри­ве­на опа­сност ко­ја се на дру­ги на­чин ни­је мо­гла от­кло­ни­ти, а при том учи­ње­но зло ни­је ве­ће од зла ко­је је пре­ти­ло”.

На­шем за­кон­ском мо­де­лу „ну­жне од­бра­не” мањ­ка, ка­ко се сма­тра у ши­рој јав­но­сти, то што чак и „школ­ски при­ме­ри” ну­жне об­ра­не, у слу­ча­ју стра­да­ња на­па­да­ча, ре­зул­ти­ра­ју кри­вич­ним по­ступ­ком про­тив оно­га ко се од ње­га бра­нио, да би се утвр­ди­ло да ли је од­бра­на би­ла сра­змер­на опа­сно­сти или је при­ли­ком од­би­ја­ња на­па­да при­ме­ње­на си­ла ве­ћа од нео­п­ход­но по­треб­не за ну­жну од­бра­ну.

Кри­ми­но­лог др До­бри­во­је Ра­до­ва­но­вић за­ла­же се већ го­ди­на­ма за то да пре­у­зме­мо аме­рич­ки мо­дел ин­сти­ту­та ну­жне од­бра­не јер је, ка­ко на­во­ди, у на­шем за­ко­но­дав­ству та­ко кон­ци­пи­ран, да „ако бра­ни­те соп­стве­ни жи­вот, сво­ју де­цу, соп­стве­ну имо­ви­ну, на кра­ју кри­вич­но од­го­ва­ра­те”.

Про­пи­са­на огра­ни­че­ња оправ­да­на су, али се, по оце­на­ма и по­је­ди­них струч­ња­ка у обла­сти кри­вич­ног пра­ва, у прак­си ипак афир­ми­шу не­сра­змер­но спрам дру­штве­не опа­сно­сти кри­вич­них де­ла про­тив имо­ви­не, жи­во­та и те­ла, због ко­јих су гра­ђа­ни ко­ји су на­пад­ну­ти при­ну­ђе­ни на са­мо­од­бра­ну.

По про­фе­со­ру До­бри­во­ју Ра­до­ва­но­ви­ћу, „пот­пу­но је не­мо­гу­ће да чо­век ко­ји је из­ло­жен прет­њи опа­сној по жи­вот, по без­бед­ност сво­јих бли­жњих, осо­ба у свом не­по­сред­ном окру­же­њу, у си­ту­а­ци­ји кад је на­па­дом при­ну­ђен на са­мо­од­бра­ну, раз­ми­шља о то­ме да ли је ње­го­ва од­бра­на сра­змер­на на­па­ду, да ли ко­ри­сти исту ко­ли­чи­ну агре­си­је, или оруж­је, што се на­шим за­ко­ном тра­жи да би се по­сту­па­ње на­пад­ну­тог утвр­ди­ло као ну­жа од­бра­на”.

Ка­ко је Ра­до­ва­но­вић ра­ни­је из­ја­вио за „Днев­ник”, по од­ред­ба­ма о ну­жној од­бра­ни ко­је има за­пад­ни си­стем, ако вам не­ко упад­не у ку­ћу и пре­ти вам на­си­љем, оруж­јем, има­те пра­во да ко­ри­сти­те оруж­је без ика­кве мо­гућ­но­сти да ка­сни­је кри­вич­но од­го­ва­ра­те. Зна­чи, гра­ђа­ни има­ју пра­во да се бра­не чи­ме год стиг­ну у си­ту­а­ци­ји ка­да им не­ко угро­жа­ва жи­вот, а др­жа­ва не­ма пра­во да их због то­га ка­жња­ва. Код та­квих ре­ше­ња, ка­ко је ис­та­као Ра­до­ва­но­вић, ту­жи­лац не би имао пра­во да по­зи­ва гра­ђа­ни­на на од­го­вор­ност уко­ли­ко се де­си­ло да је на­пад­нут у свом до­му, да је на­пад­нут би­ло ко од уку­ћа­на или уко­ли­ко је на­пад­ну­та ње­го­ва имо­ви­на.

«Чо­век има пра­во да увек од­би­је исто­вре­ме­ни про­тив­прав­ни на­пад у од­но­су на се­бе и на дру­гог, шти­те­ћи на тај на­чин нај­ве­ће дру­штве­но до­бро – чо­ве­ков жи­вот – став је до­а­је­на срп­ске адво­ка­ту­ре Или­је Ра­ду­ло­ви­ћа. – Ну­жна од­бра­на је дру­штве­но ко­ри­сна јер у оном што се у та­квој си­ту­а­ци­ји пред­у­зи­ма, не­ма дру­штве­не опа­сно­сти, не­ма су­штин­ског обе­леж­ја кри­вич­ног де­ла.»

Ин­сти­тут ну­жне од­бра­не при­су­тан је у срп­ском за­ко­но­дав­ству шест и по ве­ко­ва, у раз­ли­чи­тим об­ли­ци­ма, још од Ду­ша­но­вог за­ко­ни­ка ко­ји је, слич­но као ка­сни­је и Ка­ра­ђор­ђев, про­пи­си­вао да је „онај ко­ји је и за­по­чео бој крив и ако бу­де уби­јен”.

Са­да­шња прав­на фор­му­ла­ци­ја на­зи­ре се још од сре­ди­не 19. ве­ка у та­да­шњем Кри­ми­нал­ном за­ко­ни­ку, ко­ји де­фи­ни­ше да ће „би­ти осло­бо­ђен кри­ви­це и не­ће се ка­зни­ти онај ко­ји што учи­ни у ну­жној од­бра­ни, оно­ли­кој, без ко­ли­ке не би мо­гао од­бра­ни­ти се­бе или дру­гог од по­сто­је­ћег не­за­ко­ни­тог на­па­да не­чи­јег, а ако би се у та­квој од­бра­ни пре­пао та­ко, да би из стра­ха учи­нио ви­ше, не­го што је за од­бра­ну ну­жно би­ло, ни за то се не­ће ка­зни­ти”.

По Ра­ду­ло­ви­ћу, не би тре­ба­ло по­ди­за­ти оп­ту­жни­це у „очи­бо­де­ћим слу­ча­је­ви­ма” ну­жне од­бра­не.

» Ако чо­век ни­је за­шти­ћен у свом до­му, ни­је за­шти­ћен ни на фуд­бал­ској утак­ми­ци, ни­ти у ре­сто­ра­ну или на тр­гу или на ули­ци. Оп­ту­же­њем оних ко­ји су по­сту­па­ли у ну­жној од­бра­ни под­сти­чу се, сти­му­ли­шу они не­ча­сти­ви љу­ди, те не­ча­сти­ве, раз­бој­нич­ке, де­мон­ске си­ле дру­штве­не ко­је на­па­да­ју чак и ту­ђе до­мо­ве. Ина­че, тај по­ма­ло по­пу­стљи­ви, по­ма­ло раз­бла­же­ни и опу­ште­ни, по­ма­ло ре­ла­ти­ви­зо­ва­ни став дру­штва пре­ма нај­те­жим мо­гу­ћим кри­вич­ним де­ли­ма, пред­ста­вља сла­бост дру­штве­ну и охра­бре­ње за оне љу­де ко­ји из ра­зно­ра­зних раз­ло­га пред­ста­вља­ју аутен­тич­ну дру­штве­ну опа­сност у сми­слу из­вр­ше­ња нај­те­жих кри­вич­них де­ла про­тив жи­во­та и те­ла», упо­зо­рио је Или­ја Ра­ду­ло­вић.

www.dnevnik.rs

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *